ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO CTĐT NĂM 2020 DO BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC PHỤ TRÁCH

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước – K62 được ban hành kèm Quyết định số 1845/QĐ-ĐHTL ngày 12 tháng 11 năm 2020 của trường Đại học Thủy lợi.

Các môn học trình độ đại học theo CTĐT năm 2020 do bộ môn Kỹ thuật Tài nguyên nước phụ trách

TT n học (Tiếng Việt) Môn học (Tiếng Anh) Mã môn học Tín
chỉ
HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9
1 Nhập môn Kỹ thuật tài nguyên nước Introduction to Water Resources Engineering IWRE212 2 2                
2 Khoa học đất Soil Science SSC214 2       2          
3 Thực tập khoa học đất Field Trip and Lab on Soil Science SSC224 1       1          
4 Thực tập hướng nghiệp ngành kỹ thuật tài nguyên nước Internship for Water Resources Engineering Profession IWRE316 1         1        
5 Kỹ thuật tài nguyên nước Water Resources Engineering WRE437 3         3        
6 Đồ án Kỹ thuật tài nguyên nước Project of Water Resources Engineering PSWE443 1         1        
7 Quy hoạch hệ thống thủy lợi Water resources System Planning  PMWR437 2           2      
8 Đồ án quy hoạch hệ thống thủy lợi Project of Water resources System Planning  PMWR447 1           1      
9 Thiết kế hệ thống thủy lợi Drainage and Irrigation System Design DSD418 3           3      
10 Đồ án thiết kế hệ thống thủy lợi Project of Drainage and Irrigation System Design DSD419 1           1      
11 Quy hoạch phát triển nông thôn Rural Developmemt Planning RPD336 3             3    
12 Quản lý hệ thống công trình thủy lợi Management of Hydraulic System MHS438 3             3 3  
13 Đồ án quản lý hệ thống công trình thủy lợi Project of Management of Hydraulic System MHS448 1             1 1  
14 Kỹ thuật tưới hiện đại Mordern Irrigation Engineering MIE433 2               2  
15 Đồ án kỹ thuật tưới hiện đại Project of Modern Irrigation Engineering MIE443 1               1  
16 Hiện đại hóa quản lý vận hành hệ thống thủy lợi Modernization of management and operation of Irrigation systems   2               2  
17 Quản lý chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Irrigation Water Sampling and Monitoring IWS427 2               2  
18 Thực tập tốt nghiệp Graduation internship IWRE418 3                 3
19 Đồ án tốt nghiệp Graduation thesis IWRE419 10                 10
20 Tin học ứng dụng trong kỹ thuật tài nguyên nước Applied IT in Water Resources Engineering AIT418 2           2      
21 Đồ án quy hoạch phát triển nông thôn Project of Rural Development Planning RDP428 1             1    
22 Kỹ thuật khai thác nước ngầm Ground Water Exploitation Engineering GWT315 2             2