BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

1/21/2016 2:50:00 PM

Giai đoạn

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

7/2019 - nay

PGS.TS. Lê Văn Chín

TS.Đặng Minh Hải (từ 4/2019)

GS.TS.Phạm Thị Hương Lan (từ 5/2020)

PGS.TS.Hoàng Thanh Tùng (từ 5/2020)

9/2012 – 7/2019

PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền

GS.TS. Lê Chí Nguyện (từ 10/2010 đến đến 8/2014)

PGS.TS. Phạm Việt Hòa (từ 9/2012 đến 3/2018)

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh (từ 12/2008 đến 2014)

PGS.TS. Lê Văn Chín (từ 2014)

TS.Đặng Minh Hải (từ 4/2019)

2007 - 9/2012

PGS.TS. Trần Viết Ổn

TS. Hoàng Xuân Thành (đến 12/2008)

TS. Nguyễn Thu Hiền (từ 1/2007)

GS.TS. Lê Chí Nguyện (từ 10/2010)

TS. Nguyễn Tuấn Anh (từ 12/2008 )

4/2006 - 2007

PGS.TS. Dương Thanh Lượng

PGS.TS. Trần Viết Ổn

TS. Hoàng Xuân Thành

11/1997 – 4/2006

PGS.TS. Phạm Ngọc Hải

PGS.TS. Lê Chí Nguyện

PGS.TS. Dương Thanh Lượng

6/1997-10/1997

PGS.TS. Đào Xuân Học

Ths. Phạm Ngọc Hải

1995 - 6/1997

GS.TS. Nguyễn Cảnh Cầm

PGS.TS. Đào Xuân Học

Ths. Phạm Ngọc Hải

1990-1995

GS.TS. Thái Đình Hòe

Ths. Phạm Ngọc Hải

1979-1989

GS.TS. Hoàng Lâm Viện

GS.TS. Tống Đức Khang (1979-1988)

GS.TS. Thái Đình Hòe (1987-1989)

Ths. Phạm Ngọc Hải (1989-1990)

1971-1979

PGS. Thái Văn Lễ

TS. Hoàng Lâm Viện

Nguyễn Văn Thành

1966-1971

Nguyễn Trọng Khiển

Thái Văn Lễ