CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Người thực hiện Trách nhiệm tham gia trong đề tài Đơn vị
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ giám sát tài nguyên nước mặt và cảnh báo hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện thiếu số liệu quan trắc ở lưu vực sông Mê Công ngoài lãnh thổ Việt Nam 2019/2020 Cấp nhà nước Nguyễn Việt Anh Chủ nhiệm đề tài nhánh KTTNN
2 Nghiên cứu các giải pháp KHCN thủy lợi, nông-lâm kết hợp cải tạo và khai thác đất cát ven biển phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững vùng Bắc Trung bộ (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) 2019/2021 Cấp nhà nước Nguyễn Việt Anh Chủ nhiệm đề tài nhánh KTTNN
3 Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi, nông lâm kết hợp nhằm cải tạo và khai thác đất cát ven biển phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững vùng Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) 2019-2021 Cấp nhà nước Nguyễn Thị Hằng Nga Chủ nhiệm đề tài nhánh KTTNN
4 Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi cải tạo, phục hồi và bảo vệ vùng đất có vấn đề phục vụ phát triển kinh tế xã hội dải ven biển đồng bằng Bắc Bộ  2008-2011 Cấp nhà nước Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên tham gia KTTNN
5 Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi, nông lâm kết hợp nhằm cải tạo và khai thác đất cát ven biển phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững vùng Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) 2019/2021 Cấp nhà nước Nguyễn Quang Phi Chủ nhiệm đề tài nhánh KTTNN
6 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ của Nhật Bản trong hệ thống thủy lợi nội đồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Hồng 2016/2018 Cấp nhà nước Nguyễn Quang Phi Chủ nhiệm đề tài nhánh KTTNN
7 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn điều hành cấp nước mùa cạn cho đồng bằng sông Hồng 2005/2006 Cấp nhà nước Nguyễn Quang Phi Thành viên tham gia KTTNN
8 Xây dựng giải pháp tổng thể nhằm sử dụng hợp lý và bảo vệ đất Bazan 2004/2006 Cấp nhà nước Nguyễn Quang Phi Thành viên tham gia KTTNN
9 Nghiên cứu dự báo hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xây dựng các giải pháp phòng chống 2003/2005 Cấp nhà nước Nguyễn Quang Phi Thành viên tham gia KTTNN
10 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước tưới từ sông Nhuệ đến sự tích lũy kim loại nặng trong đất và xây dựng mô hình lan truyền ô nhiễm kim loại nặng trong đất 2011-2013 Cấp nhà nước  PGS.TS. Đoàn Thu Hà Thành viên chính CTN
11 Nghiên cứu phát triển công nghệ khai thác nước thấm từ sông phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất 2018-2021 Đề tài nghiên cứu hợp tác Nghị định thư hợp tác với Đức (Bộ KHCN) PGS.TS. Đoàn Thu Hà Chủ nhiệm đề tài CTN
12 Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách đặc thù xây dựng nông thôn mới ở các xã đặc biệt khó khăn biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển 2016/2018 Cấp nhà nước  TS. Đặng Minh Hải Chủ nhiệm đề tài nhánh CTN
13 Nghiên cứu phát triển công nghệ khai thác nước thấm từ sông phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất 2018 - 2021 Đề tài nghiên cứu hợp tác Nghị định thư hợp tác với Đức (Bộ KHCN) Nguyễn Thị Thu Trang Thành viên tham gia CTN
14 Nghiên cứu phát triển công cụ đánh giá, dự báo chuyển dịch công trình đập thuỷ điện áp dụng các mô hình trí thông minh nhân tạo phục vụ quản lý an toàn đập tại Việt Nam 2018/2021 Nafosted
(tương đương cấp nhà nước)
Bùi Thị Kiên Trinh Chủ nhiệm Trắc địa
15 Nghiên cứu các đặc trưng động học hình thái vùng vịnh và đề xuất ứng dụng các giải pháp tái tạo, nâng cấp bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 2018/2019 Nghị định thư cấp nhà nước Bùi Thị Kiên Trinh Chủ nhiệm đề tài nhánh Trắc địa
16 Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý hành lang bờ biển Bắc bộ, thí điểm tại tỉnh Nam Định” Mã số: VT-UD.11/18-20. 1/2019 - 8/2019  Cấp nhà nước  Đặng Đức Duyến Chủ nhiệm đề tài nhánh  Trắc địa
17 Dự án An Toàn Đập 2016 - 2020 Cấp nhà nước  Nguyễn Cẩm Vân Tham gia Trắc địa
18  Nâng cao độ chính xác mô hình số địa hình DEM thông qua làm trơn bằng thuật toán mạng nơ ron Hopfield và địa thống kê  2014-2020 Nafosted
(tương đương cấp nhà nước)
Lã Phú Hiến Tham gia Trắc địa
19 Mất đất và những ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu 2018-2020 Nafosted Phạm Văn Chiến Chủ nhiệm KTS&QLTT

 

II. DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Người thực hiện Trách nhiệm tham gia trong đề tài Đơn vị
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ chỉ tiêu về chất lượng nước tưới cho một số loại cây trồng chính (lúa, ngô, đậu tương, lạc và rau) 2019/2021 Cấp Bộ Nguyễn Việt Anh Thành viên tham gia KTTNN
2 Nghiên cứu thu trữ nước mưa hiệu quả cho vùng đô thị và vùng đông dân cư 2010/2012 Cấp Bộ Nguyễn Việt Anh Thành viên tham gia KTTNN
3 Nghiên cứu quy trình công nghệ tưới tiết kiệm nước cho lúa và cà phê 2007/2009 Cấp Bộ Nguyễn Việt Anh Thành viên tham gia KTTNN
4 Nghiên cứu đề xuất các cơ sở khoa học cho sử dụng nguồn nước tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững trên hệ thống sông Hồng khi gặp các năm hạn hán 2006/2008 Cấp Bộ Nguyễn Việt Anh Thành viên tham gia KTTNN
5 Biên soạn TCVN 8643:2011 Hệ thống công trình thủy lợi – Cấp hạn đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới 2009-2011 Cấp Bộ Lê Thị Thanh Thủy Trưởng ban biên soạn KTTNN
6 Biên soạn TCVN 8641:2011 Hệ thống công trình thủy lợi –  Kỹ thuật tưới, tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm 2009-2011 Cấp Bộ Lê Thị Thanh Thủy Trưởng ban biên soạn KTTNN
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghiệp hóa và đô thị hóa đến hệ số tiêu vùng đồng bằng Bắc Bộ 2008-2010 Cấp Bộ Lê Thị Thanh Thủy Tham gia KTTNN
8 Dự án hỗ trợ kỹ thuật – Thúc đẩy tiêu chuẩn kỹ thuật điện ở Việt Nam – Tiểu dự án 1-B/2010-2011: tư vấn biên soạn, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng công trình thủy điện 2010-2011 Cấp Bộ Lê Thị Thanh Thủy Tham gia KTTNN
9 Dự án hỗ trợ kỹ thuật – Thúc đẩy tiêu chuẩn kỹ thuật điện ở Việt Nam – giai đoạn 2 – Tiểu dự án 2-B/2011-2013: tư vấn biên soạn, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật và guideline về xây dựng công trình thủy điện 2011-2013 Cấp Bộ Lê Thị Thanh Thủy Tham gia KTTNN
10 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ thông số chất lượng nước tưới cho các loại cây trồng: lúa, ngô, đậu tương, lạc và rau 2019-2021 Cấp Bộ Nguyễn Thị Hằng Nga Chủ nhiệm KTTNN
11 Đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động của chất thải đến nguồn nước cho trạm cấp nước nông thôn 2019 Cấp Bộ Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên tham gia KTTNN
12 Nghiên cứu kỹ thuật sinh thái xanh không sử dụng năng lượng để xử lý nước thải sinh hoạt 2017-2018 Cấp Bộ Nguyễn Thị Hằng Nga Chủ nhiệm KTTNN
13 Nghiên cứu chế độ tưới giữ ẩm cho Dứa vùng đồi Bắc Trung Bộ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng 2006-2008 Cấp Bộ Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên tham gia KTTNN
14 Nghiên cứu công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây lúa và cafe 2007-2009 Cấp Bộ Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên tham gia KTTNN
15 Điều tra diễn biến chất lượng nước và xác định nguồn gây ô nhiễm tại các công trình thủy lợi Nghệ An 2006-2010 Cấp Bộ Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên tham gia KTTNN
16 Nghiên cứu xác định nguồn gây ô nhiễm và các giải pháp giảm thiêu ô nhiễm nước Hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà 2006-2010 Cấp Bộ Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên tham gia KTTNN
17 Nghiên cứu tác động của các công trình thủy lợi cấp nước đến phát triển kinh tế xã hội và môi trường vùng trung du đồi núi phía Bắc 2008-2009 Cấp Bộ Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên tham gia KTTNN
18 Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế 2019/2020 Cấp Bộ Nguyễn Quang Phi Trưởng ban biên soạn KTTNN
19 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ chỉ tiêu về chất lượng nước tưới cho một số loại cây trồng chính (lúa, ngô, đậu tương, lạc và rau) 2019/2021 Cấp Bộ Nguyễn Quang Phi Thành viên tham gia KTTNN
20 Nghiên cứu đề xuất tiêu chí xác định chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch. Áp dụng thử nghiệm cho dòng chính sông Đồng Nai từ sau hồ Trị An đến cửa Soài Rạp 2016/2018 Cấp Bộ Nguyễn Quang Phi Thành viên tham gia KTTNN
21 Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình thủy lợi - Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả 2012/2015 Cấp Bộ Nguyễn Quang Phi Thành viên tham gia KTTNN
22 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công trình thuỷ lợi các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc phục vụ đa mục tiêu 2008/2010 Cấp Bộ Nguyễn Quang Phi Thành viên tham gia KTTNN
23 Nghiên cứu chế độ, kỹ thuật và thiết bị tưới phù hợp cho cây chè ở phía Bắc 2007/2009 Cấp Bộ Nguyễn Quang Phi Thành viên tham gia KTTNN
24 Nghiên cứu phương pháp tính giá trị kinh tế của nước cho các hộ sử dụng nước khác nhau tại lưu vực sông Hồng 2007/2008 Cấp Bộ Nguyễn Quang Phi Thành viên tham gia KTTNN
25 Hướng dẫn quy hoạch thiết kế và quản lý vận hành các hệ thống tưới phun mưa tiết kiệm nước tại Việt Nam 2006/2007 Cấp Bộ Nguyễn Quang Phi Thư ký KTTNN
26 Nghiên cứu, đề xuất các cơ sở khoa học cho sử dụng nguồn nước tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững trên hệ thống sông Hồng khi gặp các năm hạn hán 2006/2007 Cấp Bộ Nguyễn Quang Phi Thành viên tham gia KTTNN
27 Điều tra đánh giá tác động của công trình thuỷ lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc 2004/2006 Cấp Bộ Nguyễn Quang Phi Thành viên tham gia KTTNN
28 Điều tra, đánh giá tác động, xác định các giải pháp ứng phó, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực Diêm nghiệp, Thủy lợi  2010/2012 Cấp Bộ Nguyễn Thị Thu Trang Chủ nhiệm một chuyên đề CTN
29 Nghiên cứu bảo vệ nguồn nước hồ làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất  2010/2011 Ngành Nguyễn Thị Thu Trang Nghiên cứu viên CTN
30 Lập Quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa  2011/2012 Ngành Nguyễn Thị Thu Trang Tham gia điều tra CTN
31 Nghiên cứu đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu tới cấp nước nông thôn vùng ĐBSCL và đề xuất biện pháp ứng phó 2012/2013 Cấp Bộ Nguyễn Thị Thu Trang Nghiên cứu viên CTN
32 Nghiên cứu xây dựng đập dưới đất để trữ nước ngầm nhằm phát triển bền vững tài nguyên nước ở các khu vực thường xuyên bị hạn, các vùng ven biển, hải đảo 2011/2012 Cấp Bộ Nguyễn Thị Thu Trang Chịu trách nhiệm một chuyên đề về sinh thái học. CTN
33 Cải thiện Hệ thống tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây Hà Nội. (Phần I- Từ 2012-2013) 2012/2013 Cấp Bộ Nguyễn Thị Thu Trang Tham gia  CTN
34 Quy hoạch cấp nước nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện Biến đổi khí hậu (2013) 2013 Cấp Bộ Nguyễn Thị Thu Trang Nghiên cứu viên CTN
35 Water availability, use and trends in the Srepok River Catchment, Vietnam  2013/2014 Ngành Nguyễn Thị Thu Trang Tham gia điều tra và nghiên cứu CTN
36 Cải thiện Hệ thống tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây Hà Nội. (phần 2- Tính toán thiết kế trạm bơm tiêu thoát nước cho vùng nghiên cứu) (2013-2014) 2013/2014 Cấp Bộ Nguyễn Thị Thu Trang Nghiên cứu viên CTN
37 Nghiên cứu kỹ thuật tiết kiệm năng lượng để xử lý nước thải sinh hoạt 2018 Cấp Bộ Nguyễn Thị Thu Trang Nghiên cứu viên CTN
38 Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất dựa trên các kịch bản mưa lớn ở độ phân giải cao kết hợp với điều kiện địa hình, địa mạo, địa chất công trình- Ứng dụng cho lưu vực sông Thao - Việt Nam 2020-2021 Tiềm năng cấp bộ Bùi Thị Kiên Trinh Tham gia Trắc địa
39 Nghiên cứu nhận dạng lũ lớn, phân vùng nguy cơ lũ lớn và xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ cảnh báo lũ lớn lưu vực sông Lam 2011 - 2014 Cấp Bộ Đặng Tuyết Minh Chủ nhiệm đè tài nhánh Trắc địa
40 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Địa tin học nâng cao chất lượng dữ liệu không gian phục vụ công tác điều tra, quy hoạch  tài nguyên nước 2015 - 2017 Cấp Bộ Đặng Tuyết Minh Chủ nhiệm đè tài nhánh Trắc địa
41 Nghiên cứu bồi lắng hồ chứa vừa và lớn khu vực Tây Nguyên và đề xuất giải pháp giảm thiểu nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo an toàn hồ chứa 2018 - 2020 Cấp Bộ Nguyễn Hồ Phương Thảo Thành viên đề tài KTS&QLTT
42 Xây dựng mô hình toán học tích hợp và phần mềm đánh giá xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2018-2020 Cấp Bộ Phạm Văn Chiến Thành viên chính KTS&QLTT

 

III. DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Người thực hiện Trách nhiệm tham gia trong đề tài Đơn vị
1 Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá chế độ thủy văn, bùn cát và chất dinh dưỡng cho vùng thượng lưu hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên 2019 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài: Ths Nguyễn Việt Anh Chủ nhiệm đề tài KTTNN
2 Nghiên cứu xử lý nước thải để tưới cho Dứa 2010 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Thị Minh Thư Thành viên thực hiện đề tài KTTNN
3 Nghiên cứu các giải pháp sử dụng nước mưa nhằm cấp nước bổ sung cho nhu cầu nước sinh hoạt khu vực thành phố Hà Nội 2009 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài: Ths Giang Thị Thu Thảo Phó chủ nhiệm đề tài KTTNN
4 Nghiên cứu xây dựng mô hình nông thôn mới vùng sinh thái ven bờ biển thuộc các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 2007 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Hằng Nga Thư ký đề tài KTTNN
5 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sử dụng hỗn hợp các tầng đất để xử lý nước thải nông thôn 2015 Cấp cơ sở Nguyễn Thị Hằng Nga Chủ nhiệm KTTNN
6 Nghiên cứu xây dựng mô hình nông thôn mới vùng sinh thái ven bờ biển thuộc các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 2007 Cấp cơ sở Nguyễn Thị Hằng Nga Chủ nhiệm KTTNN
7 Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề Dương Liễu –Hà Tây 2005-2006 Cấp cơ sở Nguyễn Thị Hằng Nga Thư ký KTTNN
8 Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng công trình thủy lợi phía Bắc nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái vùng đất ngập nước 2008 Cấp cơ sở Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên tham gia KTTNN
9 Nghiên cứu các giải pháp sử dụng nước mưa nhằm nâng cấp bổ sung cho nhu cầu nước sinh hoạt khu vực thành phố Hà Nội 2008-2009 Cấp cơ sở Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên tham gia KTTNN
10 Nghiên cứu bảo vệ môi trường nước hồ phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất 2010-2011 Đề tài cấp cơ sở (Bộ NN & PTNT) PGS.TS. Đoàn Thu Hà Chủ nhiệm CTN
11 Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đến cấp nước nông thôn vùng ĐBSCL và đề xuất giải pháp ứng phó 2011-2012 Đề tài cấp cơ sở (Bộ NN & PTNT) PGS.TS. Đoàn Thu Hà Chủ nhiệm CTN
12 Nghiên cứu ảnh hưởng của canh tác nông nghiệp và phát triển khu công nghiệp tới chất lượng nước trong hệ thống Bắc Đuống 2015 Trường TS. Đặng Minh Hải Chủ nhiệm CTN
13 Ứng dụng cách tiếp cận mô phỏng – tối ưu đa mục tiêu để lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu các công trình thoát nước bền vững trong lưu vực đô thị hóa: áp dụng cho lưu vực sông Cầu Bây, Hà Nội  2020 Trường TS. Đặng Minh Hải Chủ nhiệm CTN
14 Thiết kế cải tạo Hệ thống thoát nước trường Đại học Thủy Lợi ( Giai đoạn 1 – từ 2011-2012) 2011/2012 Trường Nguyễn Thị Thu Trang Chủ nhiệm CTN
15 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đất ngập nước  để xử lý nước thải sinh hoạt 2019 Trường Nguyễn Thị Thu Trang Chủ nhiệm CTN
16 Khảo sát độ chính xác của máy GPS SR20 và sự phụ thuộc của chênh cao với độ dài ca đo 4/2012 đến 4/2013 Trường Đặng Tuyết Minh Tham gia Trắc địa
17 Nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái TRIMBLE UX5 thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 khu vực hồ chứa phục vụ quản lý tài nguyên nước 1/2019-12/2019 Trường Đặng Tuyết Minh Tham gia Trắc địa
18 Phân loại lớp phủ và sử dụng đất ở Điện Biên bằng ảnh Terra Aster/ Landsat 8. 1/2017-12/2017 Trường Lại Tuấn Anh Chủ nhiệm Trắc địa
19 Sử dụng tư liệu ảnh viễn thám so sánh và đánh giá hai chỉ số LAI và NDVI trong việc phân loại lớp phủ thực vật cho một khu vực nghiên cứu 4/2012-4/2013 Trường Lại Tuấn Anh Tham gia Trắc địa
20 Khảo sát độ chính xác của máy GPS SR20 và sự phụ thuộc của chênh cao với độ dài ca đo 4/2012 -  4/2013 Trường Lại Tuấn Anh Tham gia Trắc địa
21 Ứng dụng một số thư viện mã nguồn mở biểu diễn trực quan mô hình 3D thành phố trên nền Web 2018-2019 Trường Lã Phú Hiến Chủ nhiệm Trắc địa
22 Ứng dụng hệ thông tin địa lý – địa chất trong nghiên cứu thành lập bản đồ nhạy cảm với trượt lở đất khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La- Sông Đà 2012- 2013 Trường Nguyễn Cẩm Vân Tham gia Trắc địa
23 Sử dụng tư liệu ảnh viễn thám, so sánh và đánh giá hai chỉ số LAI và NDVI trong phân loại lớp phủ thực vật cho một khu vực nghiên cứu 2012 -2013 Trường Nguyễn Cẩm Vân Chủ nhiệm đề tài Trắc địa
24 Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát hạn - Áp dụng cho khu vực tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận 2019/2019 Đề tài cấp trường Nguyễn Hồ Phương Thảo Chủ nhiệm đề tài KTS&QLTT
25 Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT mô phỏng tải lượng chất ô nhiễm của lưu vực sông Đăk Uy 2017/2018 Trường Nguyễn Thanh Thủy Thiện hiện mô phỏng và viết báo cáo KTS&QLTT
26 Nghiên cứu mô hình toán trung bình độ sâu mô phỏng xói cục bộ mố và trụ cầu Bến Thuỷ, Nghệ An 2018 Trường Phạm Văn Chiến Chủ nhiệm KTS&QLTT
27 Nghiên cứu xác định tỷ lệ phân lưu và thay đổi dòng chủ lưu khu vực cửa vào sông Đuống 2019 Trường Phạm Văn Chiến Chủ nhiệm KTS&QLTT
28 Nghiên cứu điển hình phân tích rủi ro vỡ đập phục vụ công tác đào tạo ngành quản lý và giảm nhẹ thiên tai 2014 Cơ sở Trần Kim Châu Chủ nhiệm KTS&QLTT
29 Xây dựng phương pháp đa chỉ tiêu xác định phân bố sử dụng đất từ ảnh viễn thám phục vụ cho công tác xây dựng mô hình toán thủy văn 2016 Cơ sở Trần Kim Châu Chủ nhiệm KTS&QLTT