Các bài báo khoa học về Kỹ thuật và Quản lý tiêu

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí/kỷ yếu, số

1

Xác định cấu trúc hệ thống tiêu mặt cho cây trồng cạn

Tống Đức Khang

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

2

Kết quả nghiên cứu thí nghiệm tiêu nước ngầm trên mô hình khe hẹp

Phạm Việt Hòa

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

3

Một số nhận xét khi lập sơ đồ thủy lực cho khu tiêu vùng Trung bộ

Đào Xuân Học

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1984

4

Điều khiển hệ thống tiêu nước mặt

Nguyễn Bính            Trần Hậu Ngọc

Hội nghị Khoa học - Đại học Thủy Lợi - 1994

5

Xác định hệ số tiêu tối ưu cho lúa khi tiêu bằng động lực

Dương Thanh Lượng

KHKT Thủy lợi và MT, số 02, 09/2003

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự úng ngập nhiều lần đến năng suất lúa

Dương Thanh Lượng

Tạp chí KHKT Thủy lợi và môi trường số 04 - 2004

7

Khả năng tiêu nước của một vài hệ thống thủy nông ở miềm Bắc nước ta

Hoàng Tư An       Nguyễn Quang Phi      Vũ Thị Phương Lan    Nguyễn Lương Bằng

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

8

Sáng chế công trình tiêu nước hỗn hợp tự động và vai trò của nó trong công cuộc hiện đại hóa hệ thống tiêu để nâng cao hiệu quả kinh tế kỹ thuật

Thái Bá Thịnh

KHKT Thủy lợi và MT, số 07, 11/2004

9

Một số kết quả nghiên cứu tìm giải pháp tiêu hệ thống thủy lợi sông Nhuệ

Lê Thị Thanh Thủy

KHKT Thủy lợi và MT, số 11-2007

10

Nghiên cứu xác định phương pháp lập định mức tiêu thụ điện năng cho công tác bơm tiêu hệ thống công trình thủy lợi

Trương Đức Toàn      Đặng Ngọc Hạnh

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 10 – 2009

11

Biến đổi hệ số tiêu ở đồng bằng Bắc Bộ và các yếu tố ảnh hưởng

Bùi Nam Sách           Lê Quang Vinh

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 11 – 2009

12

Xây dựng mối quan hệ lượng mưa – thời gian mưa – tần suất (DDF) để tính toán mưa tiêu thiết kế cho vùng đồng bằng Bắc bộ

Nguyễn Tuấn Anh (ĐHTL)

KHKT Thủy lợi và MT, số đặc biệt, 11/2009

13

Mô phỏng hệ thống thoát nước thành phố Hà Nội và xác định giải pháp tiêu nước tổng thể

Dương Thanh Lượng

KHKT Thủy lợi và MT, số đặc biệt, 11/2009

14

Nghiêm cứu ảnh hưởng của dạng mô hình phân phối mưa đến chế độ tiêu nước mặt ruộng lúa

Trịnh Kim Sinh

KHKT Thủy lợi và MT, số 24, 03/2009

15

Một số kết quả nghiên cứu liên quan đến phương pháp tính toán hệ số tiêu và hiệu chỉnh giản đồ hệ số tiêu

Lê Quang Vinh        Bùi Nam Sách

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 01 – 2010

16

Quy trình vận hành hệ thống cấp thoát nước trên đồng muối khi gặp mưa để nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất muối

Phạm Việt Hòa

KHKT Thủy lợi và MT, số 28, 03/2010

17

Mức ngập cho phép của một giống lúa mới làm cơ sở so sánh trong tính toán tiêu nước

Đặng Ngọc Hạnh Nguyễn Thế Quảng

KH&CN Thủy Lợi – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 4, 10/2011

18

Phương pháp phù hợp để lập mô hình tính toán hệ thống bơm tiêu vùng đồng bằng Sông Hồng

Đặng Ngọc Hạnh    Nguyễn Thế Quảng

KH&CN Thủy lợi, Viên Khoa học thủy lợi Việt Nam, số 05+06, 12/2011

19

Cơ sở khoa học xác định hệ số tiêu thiết kế cho lưu vực trạm bơm Yên Sở - TP Hà Nội

Lê Quang Vinh         Lê Quang Trường           Lê Thị Thanh Thủy

KH&CN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 19 – 2012

20

Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến hệ số tiêu vùng đồng bằng Bắc bộ

Lê Phương Đông        Dương Thanh Hải

KHKT Thủy lợi và MT, số 39, 12/2012

21

Ảnh hưởng của bước thời gian mưa thiết kế đến kết quả tính toán hệ số tiêu thiết kế

Nguyễn Tuấn Anh (ĐHTL)

KHKT Thủy lợi và MT, số 41, 06/2013