CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2018 - KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

I. Công bố quốc tế: bao gồm các bài báo và hội thảo quốc tế

 1. Nguyen T.T., Keupers I., Willems P. (2018). Conceptual River Water Quality Model with Flexible Model Structure. Environmental Modelling & Software 104 (2018), pp. 102-117.
 2. Magali E.Zuanon, Hoàng Thị Thu Thỏa, Roberto Ranzi, Vũ Thanh Tú (2018). Flood risk assessment and scenarios for a flood insurance program in central Vietnam. European Geosciences Union 2018.
 3. Chien Pham Van, Giang Nguyen-Van,Nguyen Thi Van, Le Van Chin, Doanh Nguyen-Ngoc, Drogoul Alexi (2018). Modelling water flows in the Bac Hung Hai Irrigation System. International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2018), Sept. 26 – 28, 2018, Hanoi, Vietnam.
 4. Quang Dinh, Le An Ngo, Vu Van Thang, Mai Van Khiem, Mai Van Cong (2018). Development of intensity duration frequency curves under a changing climate for Binh Thuan province. International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2018), Sept. 26 – 28, 2018, Hanoi, Vietnam
 5. Le Thi Hai yen, Le An Ngo, Le Long Ngo, Ha Nguyen (2018). Design flood estimation in the context of climate change – a case study in the South Central and Highland provinces.  International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2018), Sept. 26 – 28, 2018, Hanoi, Vietnam
 6. Nguyen Thi Thu Nga (2018). Development of a hydro-economic model for optimizing water allocation in Ba river basin.  International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2018), Sept. 26 – 28, 2018, Hanoi, Vietnam
 7. To Viet Thang, Ngo Le Long, Nguyen Tung Phong, Nguyen Thi Thu Nga (2018). Research on contribution ratio of  large upstream reservoirs for minimum flow in Vugia-Thubon river system.  International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2018), Sept. 26 – 28, 2018, Hanoi, Vietnam
 8. Vu Thi Minh Hue (2018). Research on water accumulation operating mode in flood season for Hoa Binh and Son La terraced hydroelectric reservoirs. International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2018), Sept. 26 – 28, 2018, Hanoi, Vietnam
 9. Nguyen Tien Thanh (2018). A proposal to evaliate drought characteristics using multiple climate models for multipe timescales. Climate 2018, 6(4), 79; https://doi.org/10.3390/cli6040079
  Received: 23 August 2018 / Revised: 16 September 2018 / Accepted: 18 September 2018 / Published: 26 September 2018
 10. Nguyen Thi Thu Ha, Mehrotra, R., Sharma A (2018). Correcting systematic biases across multiple atmospheric variables in the frequency domain.  Climate dynamics, doi:https://doi.org/10.1007/s00382-018-4191-6
 11. Bui Thi Kien Trinh, Dieu Tien Bui, Chinh Van Doan, Jingui Zou, Inge Revhaug (2018). A Novel Hybrid Artificial Intelligent Approach Based on Neural Fuzzy Inference Model and Particle Swarm Optimization for Horizontal Displacement Modeling of Hydropower Dam. Neural Computing and Applications, Vol.29 No.12,, June 2018, Springer.           DOI: 10.1007/s00521-016-2666-0
 12. Nguyen Luong Bang, Zhen Nan Liu, Qiong Fang Li1, Gui Hong Xu (2018). Comparing Machine-Learning Models for Drought Forecasting in Vietnam’s Cai River Basin. Polish Journal of Environmental Studies 
  27(6), May 2018.    DOI: 10.15244/pjoes/80866
 13. Pham Hong Nga, Nguyen Cam Van, Kaoru Takara (2018). Integrated approach to analyze the total flood risk for agriculture: The significance of intangible damages – A case study in Central Vietnam. International Journal of Disaster Risk Reduction 
  DOI: 10.1016/j.ijdrr.2018.08.001
  Volume 31, October 2018, Pages 862-872
 14. Bui Thi Kien Trinh, Binh Thai Pham, Manh Duc Nguyen, Indra Prakash, Kamran Chapi, Dieu Tien Bui (2018). A novel artificial intelligence approach based on Multi-layer Perceptron Neural Network and Biogeography-based Optimization for predicting coefficient of consolidation of soil.    Catena
 15. Le Thi Thanh Thuy, Seiki KAWAGOE (2018). Study on landslide category base on temporal-spatial characteristic distribution in Northern Vietnam using satellite images. International Journal of GEOMATE, March., 2018 Vol.14, Issue 43, pp.118-124.     https://doi.org/10.21660/2018.43.3593
 16. ........

II. Công bố trong nước: bao gồm các bài báo và hội thảo trong nước

 1. Tran Thi Tuyet, Le Thi Hai Yen, Ngo Le An, Nguyen Thi Thu Ha (2018). Nghiên cứu tác động cảu biến đổi khí hậu đến lũ thiết kế trên các lưu vực sông thuộc tỉnh Bình Định. Tạp chí khoa học Kỹ thuật Thuỷ lợi & Môi trường, số 63
 2. Nguyễn Đình Thuật, Trần Thị Nhẫn, Nguyễn Hoàng Sơn, Hoàng Thanh Tùng (2018). Ứng dụng mô hình toán, kỹ thuật viễn thám và GIS để dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt trên sông kỳ cùng – tỉnh Lạng Sơn. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn, số 686.
 3. Phạm Văn Chiến (2018). Mô phỏng sự thay đổi đặc trưng dòng chảy khi phát triển bãi ven sông thành khu đô thị: áp dụng cho khu bãi ven sông Cả, đoạn qua thành phố Vinh - Nghệ An. Hội nghị khoa học thường niên ĐHTL, trang 348-350.
 4. Phạm Văn Chiến (2018). Nghiên cứu mô phỏng xói cục bộ mố và trụ cầu Bến Thủy - Nghệ An. Hội nghị khoa học thường niên ĐHTL, trang 351-353.

 

Đang cập nhật..