KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

5/16/2024 9:00:00 AM

Để đảm bảo an toàn các hồ chứa trên địa bàn, việc tăng cường kiểm tra, thanh tra về an toàn đối với các hồ, đập, đặc biệt là công tác kiểm định an toàn đối với các hồ, đập theo nội dung được quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước (sau đây gọi tắt là Nghị định 114) là hết sức cần thiết. Nhất là đối với các hồ chứa khi mất an toàn ảnh hưởng nhiều đến kinh tế, xã hội trong khu vực.

Năm bắt tình hình này, UBND tỉnh Cao Bằng đã thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra và đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa năm 2024. Nội dung kiểm tra, đánh giá an toàn đập hồ chứa theo Quy trình kiểm tra và đánh giá an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trước mùa mưa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 17/4/2024 của Hội đồng tư vấn kiểm tra và đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thành phần hội đồng có các thầy giáo của trường Đại học Thủy lợi. Đây cũng là minh chứng cho chất lượng đội ngũ giảng viên của nhà trường. Hội đồng đã thành lập đoàn công tác kiểm tra hiện trạng một số hồ chứa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Danh sách và thời gian kiểm tra các hồ chưa được thể hiện như bảng 1 dưới đây

Qua quá trình kiểm tra thực địa, các hồ sơ, giấy tờ liên quan, hội đồng tư vấn đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc của chủ đầu tư với các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của ngành. Các hồ chứa đều đủ điều kiện đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phương án tích nước và giải pháp đảm bảo an toàn đập trước mùa mưa năm 2024.

Bảng 1: Thời gian, địa điểm kiểm tra và đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Hình 1: Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nhà máy thuỷ điện Bảo Lâm.

Hình 2: Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nhà máy thuỷ điện Thủy điện Bảo Lạc B

Hình 3: Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nhà máy thuỷ điện Nà Lòa