CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2023 - KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Bên cạnh công tác giảng dạy, giảng viên của Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tham gia các đề tài khoa học, tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Thành quả đạt được là những công trình khoa học được công bố trong các tạp chí khoa học trong nước, một số kết quả nghiên cứu khoa học đã được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

DANH MỤC BÀI BÁO TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

TT Bài báo Năm hoàn thành Đăng trên tạp chí Người thực hiện Đơn vị
1 Numerical study of sediment scour at meander
flume outlet of boxed culvert diversion work
Sep-22 Plos One Lê Thị Thu Hiền
Nguyễn Văn Chiến
Lê Đức Hậu
Bộ môn Thủy lực
2 Review methods on predicting sediment scour
at downstream of hydraulic works
Dec-22 Tạp chí Thủy lợi và Môi trường Lê thị Thu Hiền Bộ môn Thủy lực
3 Numerical Assessment on Hydraulic Safety
of Existing conveyance structurers
Jan-23 Modeling Earth System
and environment
Thi Thu Hien Le,
Van Chien Nguyen,
Cong Phuc Dang,
Thi Thanh Thin Nguyen,
Thi Bach Quynh Pham,
Ngoc Thoa Le
Bộ môn Thủy lực
4 An Experimental Study of Roughness Elements to Design Fixed-Bed Hydraulic Model—A Step-by-Step Process and an Application in Vietnam Jan-23 Water Tran, C.K.;
Vo, H.C.;
La, H.P.;
Le, B.T.H.;
Dang, N.D.;
Le, T.N.;
Tran, V.;
Hoang, T.D.
Bộ môn KTS&QLTT
5 Một phương pháp xác định thông số thiết kế
tối ưu của trạm bơm tưới cho cây trồng
vùng đồi núi
Nov-22 Tạp chí Tài nguyên nước - Hội Thủy lợi Vũ Thị Doan
Nguyễn Tuấn Anh
Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng
6 Xác định hình thức bố trí và thông số thiết kế
tối ưu của trạm bơm tưới cho ba vùng điển hình
của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
Nov-22 Hội nghị khoa học thường niên Vũ Thị Doan
Nguyễn Tuấn Anh
Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng
7 Modelling the Influences of River Water Level on the Flooding Situation of Urban Areas: A Case Study in Hanoi, Vietnam., Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17808-5_9 2023 Advances in Research on Water Resources and Environmental Systems. GTER 2022. Environmental Science and Engineering. Nguyen, V.M.,
Chau K.T.,
Nguyen, T.T
Bộ môn KTS&QLTT
8 Multiple linear regression and long short-term memory for evaluating water level in irrigation and drainage systems: an application in the Bac Hung Hai irrigation and drainage system, Vietnam Nov-22 Water Supply Chien Pham Van, Doanh Nguyen-Ngoc Bộ môn KTS&QLTT
9 Estimation of suspended sediment rating curves in Ca river basin, Vietnam Nov-22 The 11th International Conference on Fluvial Hydraulics – River Flow 2022 C. Pham Van, H. Le, D. Nguyen-Ngoc Bộ môn KTS&QLTT
10 Estimation of the daily flow in river basins using data-driven model and traditional approaches: an application in the Hieu river basin Dec-22 Water Practice & Technology Chien Pham Van, Hien Le Bộ môn KTS&QLTT
11 Impacts of the enhanced vegetation index on surface water area and extend in MODIS imagery Dec-22 The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering - ICSCE 2022 Chien Pham Van Bộ môn KTS&QLTT
12 Multiple methods for homogeneity analysis of precipitation series in Vinh Phuc province Dec-22 The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering - ICSCE 2022 Phan Manh Hung, C. Pham Van Bộ môn KTS&QLTT
13 Application of hybrid model-based deep learning and swarm-based optimizers for flood susceptibility prediction in Binh Dinh province, Vietnam Feb-23 Earth Science Informatics Huu Duy Nguyen, Chien Pham Van, Anh Duc Do Bộ môn KTS&QLTT
14 Daily streamflow prediction based on long short-term memory algorithm: a case study in Vietnamese Mekong Delta Mar-23 Journal of Water and Climate Change Chien Pham Van, Huu Duy Nguyen, Quoc-Huy Nguyen, Quang-Thanh Bui Bộ môn KTS&QLTT
15 Effects of biochar and rice straw application on rice (oryza sativa L.) growth, yield, and cadmium accumulation in contaminated soil 3.2023 Journal of Ecology engineering Dinh, N.T.N; Khac, V.T, Nga, N.T.H, Lợc, N..V Bộ môn KTTNN
16 Cadmium Immobilization in the Rice – Paddy Soil with Biochar Additive Jun-22 Journal of Ecology engineering Khăc , V.T, Phương, D.T..L , Nga, N.T.H Bộ môn KTTNN
17 An integrated method for multi-objective optimal
design of a piped irrigation network
Dec-22 Tạp chí Thủy lợi và Môi trường Đặng Minh Hải Bộ môn Cấp thoát nước
18 Thiết kế hệ thống IOT cho UAV lập bản đồ phân bố
chất lượng nước trên hồ thủy lợi
Nov-22 Tuyển tập Hội nghị khoa học
thường niên năm 2022
Đặng Minh Hải,
Phạm Đức Đại,
Nguyễn Xuân Khoa
Lê Thị Thu Hiền
Bộ môn Cấp thoát nước
19 Hyper-Parameter optimization of gradient booster
for flood susceptibility analysis
Jan-23 Transactions in GIS Lai Tuan Anh, Nguyen Ngoc Thach, Bui Quang Thanh Bộ môn Trắc Địa
20 Application of Interval Type-2 Fuzzy Logic System and Ant Colony Optimization for Hydropower Dams Displacement Forecasting Feb-23 International Journal of Fuzzy Systems Kien-Trinh Thi Bui
Sinh Dinh Mai
Chinh Van Doan
Bộ môn Trắc Địa
21 GIS Applications in Land Adaptability Mapping for Perennial Industrial Crops in Nghe An Province, Vietnam Mar-23 Advances in Geospatial Technology in Mining and Earth Sciences Hanh Thi Tong
Kien-Trinh Thi Bui
Cuong Nguyen Manh
Chanthol Yit
Bộ môn Trắc Địa
22 An Assessment of Some Algorithms for Modeling and Forecasting Horizontal Displacement of Ialy Dam, Vietnam Jan-23 Advances in Research on Water Resources and Environmental Systems. GTER 2022. Environmental Science and Engineering. Kien-Trinh Thi Bui
Cuong Nguyen Manh
Bộ môn Trắc Địa
23 Ảnh hưởng trường khí tượng tới lan truyền ô nhiễm phóng xạ hạt nhân trong khí quyển: Trường hợp nghiên cứu cho nhà máy điện hạt nhân FANGCHENGGANG Nov-22 Tuyển tập Hội nghị khoa học
thường niên năm 2022
Nguyễn Tiến Thành,
Kiểu Ngọc Dũng
Bộ môn Thủy văn và BĐKH
24 Nghiên cứu và tính toán nhiệt độ điểm sương ở độ phân giải cao cho Việt Nam giai đoạn 1990-2019 Nov-22 Tuyển tập Hội nghị khoa học
thường niên năm 2022
Nguyễn Tiến Thành Bộ môn Thủy văn và BĐKH
25 Khả năng mô phỏng mưa giờ sử dụng mô hình khí tượng WRF cho tỉnh Thừa Thiên Huế Nov-22 Tuyển tập Hội nghị khoa học
thường niên năm 2022
Nguyễn Tiến Thành,
Nguyễn Thái Sơn
Bộ môn Thủy văn và BĐKH
26 Đánh giá mức độ hạn hán cho Việt Nam theo kịch bản chia sẻ kinh tế-xã hội giai đoạn 2030-2045 Dec-22 Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường số 81 Nguyễn Tiến Thành,
Nguyễn Hồ Phương Thảo
Bộ môn Thủy văn và BĐKH
27 Khả năng mô phỏng mưa giờ của mô hình khí tượng WRF phục vụ tính toán dòng chảy tới hồ Tả Trạch mùa lũ 2020 Mar-23 Tạp chí Các Khoa học trái đất và Môi trường Nguyễn Tiến Thành,
Nguyễn Thái Sơn,
Nguyễn Đức Miên
Bộ môn Thủy văn và BĐKH