CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2017 - KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

I. Công bố quốc tế:  bao gồm các bài báo và hội thảo  quốc tế

 1. Nguyen Tien Thanh (2017). Fitting a Probability Distribution to Extreme Precipitation for a Limited Mountain Area in Vietnam. Swiss. Journal of Hydrology 2018, 5(3),3;https://doi.org/10.3390/hydrology5030033.
 2. Nguyen Thi Kim Cuc, Séraphine Grellier, Jean-Louis Janeau, Dang Hoai Nhon, Le Thi Phuong Quynh, Pham Thi Thu Thao, Tran-Thi Nhu-Trang, Cyril Marchand (2017). Changes in soil characteristics and C dynamics after mangrove clearing (Vietnam). Science of the Total Environment.
 3. Cao Thi Hue, Nguyen Thi Tu Oanh, To Hai Tung, Le Nguyen Thanh, Do Thi Thao, Nguyen Thi Minh Hang (2017). Two new alkaloids from Polyalthia nemoralis. Natural Product Communications, 12(7), 1025-1027.
 4. Cao Thi Hue, Thi Tu Oanh Nguyen, Thi Minh Hang Nguyen, Nguyen Thanh Le, R. G. Razumovskaya (2017). Characteristics and Physicochemical Properties of Gelatin Extracted from Scales of Seabass (Lates calcarifer) and Grey Mullet (Mugil cephalus) in Vietnam. Journal of Aquatic Food Product Technology, 2017, 26 (10)
 5. Cao Thi Hue, Nguyen Thi Tu Oanh, Tran Huu Giap, Nguyen Thi Minh Hang, N. P. Mishchenko, S. A. Fedoreev, E. V. Spiridovich, Chau Van Minh, Nguyen Quoc Vuong, Le Nguyen Thanh (2017). Metabolites of the Vietnamese Plant Amaranthus viridis. Chemistry of Natural Compounds, 53(6), 2017, 1150-1151
 6. Nguyen Luong Bang (2017). Drought forecasting using ANFIS- a case study in drought prone area of Vietnam. Paddy and Water Environment, nhà xuất bản SPRINGER
 7. Do Xuan Khanh, Ram Krishna Regmi, Kwansue Jung, Hijame Nagakawa, Binaya Kumar Mishra (2017). Numerical analysis of multiple slope failure due to rainfall: Based on laboratory experiments. Catena, (3/2017). oi.org/10.1016/j.catena.2016.11.007
 8. Vu Thanh Tu, Roberto Ranzi (2017). Flood risk assessment and coping capacity of floods in central Vietnam. Journal of Hydro-environment Research
 9. Nguyen Ha, Mehrotra Raj; Sharma Ashish (2017). Can the variability in precipitation simulations across GCMs be reduced through sensible bias correction. Climate Dynamics, pp. 1 - 19, http://dx.doi.org/10.1007/s00382-016-3510-z
 10. ..........

 

II. Công bố trong nước: bao gồm các bài báo và hội thảo trong nước

 1. Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Chín (2017). Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lượng mưa lưu vực sông Sedone. Tạp chí tài nguyên nước số 04/2017.

Đang cập nhật.