KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP, TRAO BẰNG TIẾN SI, THẠC SĨ, KỸ SƯ, CỬ NHÂN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

4/18/2022 10:18:00 AM
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 20/7/2021, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp, trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân đợt 1 năm học 2021-2022 như sau:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 20/7/2021, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp, trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân đợt 1 năm học 2021-2022 như sau:

I. Thời gian và hình thức tổ chức

- Thời gian: Buổi sáng, từ 08h30 đến 11h30 Thứ 4, ngày 27/4/2022 

- Hình thức: Trực tiếp tại Hội trường T45, trường Đại học Thủy lợi 

II. Thời gian trả hồ sơ tốt nghiệp

- Thạc sĩ: 13h30-16h30, chiều thứ 4 (27/4/2022) tại Phòng 136 nhà A4 (Phòng Đào tạo)

- Kỹ sư, Cử nhân: chiều 13h30-16h30, chiều thứ 4 (ngày 27/4/2022) tại sảnh cửa sau  Hội trường T45.

Xem chi tiết thông báo tại ĐÂY