Hệ thống thưởng phạt trong tái tục hợp đồng bảo hiểm vật chất xe ô tô

- Tiêu đề: HỆ THỐNG THƯỞNG PHẠT TRONG TÁI TỤC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ.

- Người trình bày: Nguyễn Thế Lâm -  Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Thời gian trình bày: Từ 15h30 đến 16h30 

- Địa điểm: Phòng 01, Khu Hội thảo Quốc tế K1, ĐH Thuỷ Lợi.

- Tóm tắt: Bảo hiểm là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại, bằng cách mỗi người trong cộng đồng góp một số tiền nhất định vào một quỹ chung, và từ quỹ chung đó bù đắp thiệt hại cho thành viên trong cộng đồng không may bị thiệt hại do rủi ro đó gây ra. Bảo hiểm được xem như là một cách thức chuyển giao rủi ro tiềm năng một cách công bằng từ một cá thể sang cộng đồng thông qua phí bảo hiểm. Do đó việc định phí bảo hiểm nhằm đảm bảo nguyên tắc này là vô cùng quan trọng. Bài nghiên cứu dựa trên cuốn sách Bonus - Malus System in Automoblie Insurance của tác giả Jean Lemaire và số liệu thống kê tại Bỉ, sử dụng mô hình nhị thức âm (một mô hình kết phân phối Poisson kết hợp phân phối Gamma) để mô phỏng phân phối của số vụ khiếu nại cho các hợp đồng bảo hiểm. Căn cứ trên đó, sử dụng phương pháp phân tích Bayes để tính mức phí khi tái tục hợp đồng bảo hiểm, nhằm tạo ra sự cân bằng giữa các khách hàng bảo hiểm, cũng như giữa khách hàng bảo hiểm với công ty bảo hiểm. Với mục tiêu làm rõ khái niệm thưởng - phạt, làm rõ mô hình toán học trong phân chia lớp phí bảo hiểm, từ đó minh họa mô hình trên số liệu thống kê tại Bỉ.Bài nghiên cứu sẽ thực sự có ý nghĩa hơn nếu có thể áp dụng được vào số liệu của thị trường Việt Nam. Mặc dù nhóm đã có nhiều cố gắng liên hệ với một số doanh nghiệp bảo hiểm để tìm hiểu song nguồn số liệu bị hạn chế nên đề tài còn bỏ ngỏ một nội dung đề ra. Nhóm nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu và mô phỏng lại bài toán dựa trên số liệu thống kê tại Bỉ được công bố tham khảo trong cuốn sách để kiểm tra lại quá trình mô phỏng và chờ đợi cơ hộiáp dụng trong thực tiễn khi có số liệu phù hợp.