Đề cương các môn học Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

 

 

 

 

A. ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 2019

 1. Pháp luật Đại cương
 2. Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I
 3. Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 5. Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 6. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
 7. Tin học văn phòng
 8. Giải tích hàm một biến
 9. Hóa đại cương I
 10. Thí nghiệm hóa đại cương I
 11. Giải tích hàm nhiều biến
 12. Nhập môn đại số tuyến tính
 13. Vật lý I
 14. Vật lý II
 15. Phương trình vi phân
 16. Nhập môn xác suất thống kê
 17. Tiếng Anh I
 18. Tiếng Anh II
 19. Tiếng Anh III
 20. Cơ học cơ sở I
 21. Đồ họa kỹ thuật I
 22. Đồ họa kỹ thuật II
 23. Cơ học cơ sở II
 24. Cơ học chất lỏng 
 25. Sức bền vật liệu I
 26. Trắc địa
 27. Thực tập trắc địa
 28. Cơ học kết cấu I
 29. Thủy văn công trình
 30. Khoa học đất
 31. Thực tập khoa học đất
 32. Thủy lực công trình
 33. Địa kỹ thuật
 34. Vật liệu xây dựng
 35. Thực tập hướng nghiệp ngành kỹ thuật tài nguyên nước
 36. Kỹ thuật điện
 37. Kinh tế xây dựng I
 38. Quy hoạch phát triển nông thôn
 39. Quy hoạch hệ thống thủy lợi
 40. Đồ án quy hoạch hệ thống thủy lợi
 41. Kết cấu bê tông cốt thép
 42. Kết cấu thép
 43. Giới thiệu và cơ sở thiết kế công trình thủy
 44. Kỹ thuật tài nguyên nước
 45. Thiết kế hệ thống tưới, tiêu
 46. Đồ án thiết kế hệ thống tưới, tiêu
 47. Quản lý hệ thống công trình thủy lợi
 48. Đồ án quản lý hệ thống công trình thủy lợi
 49. Công trình trên hệ thống thủy lợi
 50. Kỹ thuật tưới hiện đại
 51. Đồ án kỹ thuật tưới hiện đại
 52. Thi công 1
 53. Thi công 2 (công trình thủy)
 54. Máy bơm và trạm bơm
 55. Kỹ thuật đất và nước
 56. Đồ án kỹ thuật đất và nước
 57. Thực tập tốt nghiệp ngành kỹ thuật tài nguyên nước
 58. Tiếp cận bền vững
 59. Kỹ thuật khai thác nước ngầm
 60. Kỹ thuật hạ tầng giao thông
 61. Đánh giá tác động môi trường
 62. Thủy lực dòng hở
 63. Mạng điện hạ thế
 64. Quản lý cây trồng và đất
 65. Thực tập quản lý cây trồng và đất
 66. Cấp thoát nước 
 67. Quản lý và kiểm soát lũ, hạn
 68. Chỉnh trị sông và bờ biển
 69. Nền móng
 70. Đồ án nền móng
 71. Đồ án quy hoạch phát triển nông thôn
 72. Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi 
 73. Tin học ứng dụng trong kỹ thuật tài nguyên nước
 74. Quản lý tưới hiện đại
 75. Quan trắc và quản lý chất lượng nước tưới
 76. Quản lý dự án
 77. Đo nước và điều tiết nước trong hệ thống thủy lợi
 78. Quản lý hệ thống tưới tiêu theo thời gian thực
 79. Đồ án tốt nghiệp ngành KTTNN

B. ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 2017

1.KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

 1. Pháp luật Đại cương
 2. Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I
 3. Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 5. Đường lối cách mạng của ĐCSVN
 6. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
 7. Tin học văn phòng
 8. Giải tích hàm một biến
 9. Vật lý
 10. Hóa đại cương I
 11. Thí nghiệm hóa đại cương I
 12. Giải tích hàm nhiều biến
 13. Nhập môn đại số tuyến tính
 14. Phương trình vi phân
 15. Nhập môn xác suất thống kê
 16. Vật lý II
 17. Tiếng Anh I
 18. Tiếng Anh II
 19. Tiếng Anh III
 20. Cơ học cơ sở I

2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

2.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ KHỐI NGÀNH

 1. Quy hoạch và phát triển nông thôn
 2. Quy hoạch hệ thống thủy lợi
 3. Đồ án Quy hoạch hệ thống thủy lợi
 4. Kỹ thuật đất và nước
 5. Đồ án kỹ thuật đất và nước
 6. Đánh giá tác động môi trường
 7. Công trình trên hệ thống thủy lợi
 8. Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi
 9. Kỹ thuật tưới hiện đại
 10. Đồ án kỹ thuật tưới hiện đại
 11. Thi công 1
 12. Thi công 2
 13. Máy bơm và trạm bơm
 14. Thực tập chuyên ngành quy hoạch hệ thống thủy lợi

          2.4.1.2. Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

 1. Kỹ thuật hạ tầng giao thông
 2. Kỹ thuật khai thác nước ngầm
 3. Thủy lực dòng hở
 4. Quản lý cây trồng và đất
 5. Thực tập quản lý cây trồng và đất
 6. Thiết kế hệ thống tiêu nước mặt
 7. Quản lý hệ thống công trình thủy lợi
 8. Đồ án Quản lý hệ thống công trình thủy lợi
 9. Tin học ứng dụng trong kỹ thuật tài nguyên nước
 10. Quản lý tưới hiện đại