CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC
(Kèm theo Quyết đinh số 2178/QĐ-ĐHTL ngày 17  tháng 10 năm 2017 của Trường Đại học Thủy lợi)
STT Môn học (Tiếng Việt) Môn học (Tiếng Anh) Mã môn học Bộ môn quản lý Tín
chỉ
Học kỳ
Phần
chữ
Phần
số
I II III
I KIẾN THỨC CHUNG 5      
1 Triết học Philosophy WUPH  501 Những nguyên lý cơ bản CNMLN 3 3    
2 Tiếng Anh English WUEL  502 Tiếng Anh 2 2    
II KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH        
II.1 Phần bắt buộc 18 8 10  
3 Thủy lực ứng dụng Applied Hydraulics CESS 503 Thủy lực 2 2    
4 Vận chuyển và phân phối nước Water Transport and Distribution CETD 504 Cấp thoát nước 2 2    
5 Thoát nước đô thị Urban Drainage and Sewerage CEUD 505 Cấp thoát nước 2 2    
6 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Scientific Research Methodology WURM 504 Kỹ thuật tài nguyên nước 2 2    
7 Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước  Optimization of water supply and sewerage systems CEOS 507 Cấp thoát nước 2   2  
8 Kỹ thuật xử lý nước cấp nâng cao Advance Water Treatment Technology CEAT 508 Cấp thoát nước 2   2  
9 Kỹ thuật xử lý nước thải nâng cao Advance Wastewater Treatment Technology CEWT 509 Cấp thoát nước 2   2  
10 Quản lý hệ thống cấp thoát nước Management of Water and Waste Water System CEMS 510 Cấp thoát nước 2   2  
11 Thực tập chuyên ngành cấp thoát nước Field Trips CEFT 511 Cấp thoát nước 2   2  
II.2 Phần tự chọn (Chọn 14 tín chỉ trong số 28 tín chỉ của 14 môn tự chọn) 14 6 8  
12 Quản lý dự án xây dựng nâng cao Advanced Construction Project Management CECM 508 Quản lý xây dựng 2 2    
13 Mô hình hóa hệ thống cấp thoát nước Modeling of water supply and sewerage systems CEMS 513 Cấp thoát nước 2 2    
14 Kỹ thuật khai thác nước ngầm Groundwater exploitation Technology WRPM 505 Kỹ thuật tài nguyên nước 2 2    
15 Viễn thám và GIS ứng dụng Applied Remote Sensing and GIS WRPM 502 Trắc địa 2 2    
16 Kinh tế tài nguyên nước và môi trường Natural and Environmental Economics ECNE 503 Quản lý xây dựng 2 2    
17 Cơ sở khoa học nghiên cứu hệ thống cấp thoát nước động lực Advanced Study on Water Supply and Sewer System with Pumping Station CEAS 517 Cấp thoát nước 2   2  
18 Quản lý chất thải rắn nâng cao Advanced solid waste management EPEE 504 Kỹ thuật và Quản lý môi trường 2   2  
19 Cấp nước và vệ sinh môi trường chi phí thấp Low-cost Water Supply and Sanitation CESS 509 Cấp thoát nước 2   2  
20 Quan trắc và quản lý chất lượng nước Management and Monitoring of Water Quality WRPM 514 Kỹ thuật tài nguyên nước 2   2  
21 Cấp thoát nước cho nhà cao tầng Water Supply and Sewerage for high building CEHB 521 Cấp thoát nước 2   2  
22 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Integrated Water Resources Management CESS 522 Thủy văn và Biến đổi khí hậu 2   2  
23 Giám sát môi trường Environmental Monitoring EPES 514 Kỹ thuật và Quản lý môi trường 2   2  
24 Kinh tế đầu tư xây dưng nâng cao Advanced Constructions Investment Economics ECNE 519 Quản lý xây dựng 2   2  
25 Biến đổi khí hậu toàn cầu và các giải pháp thích ứng trong quản lý tài nguyên nước Global Climate Change and Adaptation Measures in Water Resources management EPEE 503 Kỹ thuật và Quản lý môi trường 2   2  
II.3 Luận văn thạc sĩ         8     8
Số tín chỉ trong từng học kỳ 45 19 18 8