CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHUNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC (Ban hành kèm Quyết định số 1845/QĐ-ĐHTL ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Đại học Thủy lợi)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHUNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC - KHÓA K62
Ban hành kèm theo quyết định số 1845/QĐ-ĐHTL ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Trường Đại học Thủy lợi
TT Môn học (Tiếng Việt) Môn học (Tiếng Anh) Mã môn học Tín chỉ HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG GENERAL EDUCATION   45                  
I.1 Lý luận chính trị Political Subjects   13                  
1 Pháp luật đại cương General Law GEL111 2 2                
2 Triết học Mác - Lênin Marxist-Leninist Philosophy MLP121 3 3                
3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Marxist-Leninist Political Economy MLPE222 2   2              
4 Chủ nghĩa xã hội khoa học Science socialism SCSO232 2     2            
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of the Communist Party of Vietnam HCPV343 2       2          
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Thought HCMT354 2         2        
I.2 Kỹ năng Communication Skills   3                  
7 Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp   COPS111 3   3              
I.3 Khoa học tự nhiên và tin học Natural Science & computer   23                  
8 Tin học cơ bản Introduction to Engineering Programming  ENGR111 2 2                
9 Giải tích hàm một biến Single Variable Calculus MATH111 3   3              
10 Giải tích hàm nhiều biến Multivariable Calculus MATH122 3   3              
11 Nhập môn đại số tuyến tính Introduction to Linear Algebra MATH232 2     2            
12 Vật lý I Physics 1 PHYS112 3   3              
13 Hóa đại cương General Chemistry CHEM112 3   3              
14 Phương trình vi phân Differential Equations MATH243 2     2            
15 Thống kê trong kỹ thuật     2 2                
16 Vật lý II Physics 2 PHYS223 3 3                
I.4 Tiếng Anh English    6                  
17 Tiếng Anh 1 English 1 ENG213  3     3            
18 Tiếng Anh 2 English 2 ENG224 3       3          
I.5 Giáo dục quốc phòng National Defence Education   165t                  
I.6 Giáo dục thể chất Physical Education   5                  
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP PROFESSIONAL EDUCATION   110                  
II.1 Kiến thức cơ sở khối ngành  Foundation Subjects   27                  
19 Cơ học cơ sở  Engineering Mechanics  MECH213 4     4            
20 Đồ họa kỹ thuật  Technical Graphics  DRAW213 3       3          
22 Cơ học công trình     4       4          
23 Cơ học chất lỏng  Fluid Mechanics  FLME214 3     3            
23 Trắc địa Surveying SURV214 2       2          
24 Thực tập trắc địa Practice of Surveying SURV224 1       1          
26 Thủy lực công trình Hydraulics Engineering HYDR325 3         3        
27 Địa kỹ thuật Geotechnical Engineering CE355 4         4        
28 Thủy văn công trình Engineering Hydrology HYDR346 3       3          
II.2 Kiến thức cơ sở ngành Core Subjects   12                  
25 Hóa nước Water Chemistry CHEM244 2       2          
29 Quá trình hóa sinh trong xử lý nước  Chemistry and Microbiology Processes for Water and Wastewater Treatments CMWT316 2         2        
30 Vật liệu xây dựng Civil Engineering Materials CE316 3         3        
31 Kỹ thuật điện Introduction to Electrical Engineering EGN316 3           3      
32 Quy hoạch đô thị Urban Planning URPM316 2           2      
II.3 Kiến thức ngành Core Area Subjects   42                  
33 Nhập môn Kỹ thuật cấp thoát nước Profesional Introduction PRIN121 2 2                
34 Kết cấu bê tông cốt thép Reinforced Concrete Structures CEI485 3           3      
35 Cấp nước Water Supply  WSS417 3           3      
36 Đồ án cấp nước Project of Water Supply  WSS427 1           1      
37 Kết cấu thép Steel Structures CEI496 2             2    
38 Thi công 1 Contruction Technology 1 COTE418 2             2    
39 Tổ chức và Quản lý xây dựng  Construction organizational and management COOM418 2             2    
40 Thoát nước Sewerage and Drainage  SEWS417 3             3    
41 Đồ án thoát nước Project of Sewerage and Drainage  SEWS427 1             1    
11 Phân tích chất lượng nước Water quality analysis  WQA417 2           2      
42 Xử lý nước cấp Water Treatment WAT417 3             3    
43 Đồ án xử lý nước cấp Project of Water Treatment WAT427 1             1    
44 Kinh tế xây dựng I Construction Economics 1 CECON316 2             2    
45 Xử lý nước thải Waste Water Treatment WWT418 3               3  
46 Đồ án xử lý nước thải Project of Waste Water Treatment WWT428 1               1  
47 Công trình thu và trạm bơm cấp thoát nước Pumping Stations and Water Intake PUMP417 4               4  
48 Đồ án công trình thu và trạm bơm cấp thoát nước Project of Pumping Stations and Water Intake PUMP427 1               1  
49 Cấp thoát nước bên trong công trình Water Supply and Sewerage of Buildings WSSB417 3               3  
50 Đồ án cấp thoát nước bên trong công trình Project of Water Supply and Sewerage of Buildings WSSB427 1               1  
51 Thi công công trình cấp thoát nước Water Supply and Sewerage construction  WSSC419 2               2  
II.4 Học phần tốt nghiệp Graduation thesis   13                  
  Thực tập tốt nghiệp Graduation Internship GIN419 3                 3
  Đồ án tốt nghiệp Graduation thesis GTH419 10                 10
II.5 Kiến thức tự chọn Selectives   16         4 4 4 4  
1 Đồ án thủy lực công trình Project of Hydraulics Engineering PHE 1         1        
2 Thủy lực dòng hở Open Channel Hydraulics HDR345 2         2        
3 Thủy văn đô thị Urban Hydrology UH404 2             2    
4 Mạng điện hạ thế Low Voltage Circuit LVCH417 3             3    
5 Tin học ứng dụng trong cấp thoát nước Applied informatics in water supply and drainage design AIWSD418 2             2    
6 Quy hoạch và phát triển nông thôn Rural Planning Development RPD336 2             2    
7 Quy hoạch hệ thống thủy lợi Water resources System Planning  PMWR437 2           2      
8 Quản lý chất thải rắn và chất độc hại Solid and Hazardous Waste Management ENV235 3         3        
9 Kỹ thuật tài nguyên nước Water Resources Engineering WRE437 3           3      
10 Quản lý và khai thác công trình cấp thoát nước Management and Operation of Water Supply and Sanitation Systems MOWS441 3               3  
11 Kinh tế đầu tư xây dựng Construction investment economics CON448 2           2      
12 Quản lý dự án Project management  PJM418 2           2      
13 Quản lý chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Irrigation Water Sampling and Monitoring IWS427 2               2  
14 Thiết kế hệ thống thủy lợi Irrigation and Drainage System Design IDSD419 3               3  
15 Ứng dụng Hệ thông tin địa lý (GIS) và Viễn thám GIS and RS Applications GRSA419 2         2        
  Tổng cộng (I + II) Total   155 14 17 16 20 18 18 20 19 13