THỦY LỢI TRANG SỬ VÀNG

10/17/2019 3:43:00 PM

THỦY LỢI TRANG SỬ VÀNG
Kính tặng Trường Đại học Thủy lợi 60 năm thành lập (1959 – 2019)

Thủy lợi – Trường mình nổi tiếng vang
Sáu mươi năm ấy hưởng ving quang
Kính Thầy giảng dạy nghề cao quý
Nể bạn học hành trí giỏi giang
Thủy điện quan tâm đang rộng mở
Thủy nông trú trọng hiện mênh mang
Đê điều phòng lũ duyên đồng áng
Thủy lợi nghề yêu luôn sẵn sàng.

Thủy lợi nghề yêu luôn sẵn sàng
Bao nhiêu tâm trí với buôn, làng
Đang mưa úng tới – tiêu nhanh cạn
Trời nắng hạn về - tưới mạnh sang
Bơm điện mở mang tươi tốt lúa
Cống cầu phát triển thắm mùa vàng
Đê kè sông biển mê mương máng
Truyền thống về Trường sử vẻ vang.

Nguyễn Đức Hà, 2019
Cựu sinh viên 20N1 – Khoa KTTNN, ĐHTL
Cán bộ hưu Xí nghiệp Thủy lợi Bình Giang, Hải Dương

  Gửi ý kiến phản hồi
219