Tài liệu sinh viên cần biết

10/26/2015 11:37:00 AM

TÀI LIỆU SINH VIÊN CẦN BIẾT

Đơn xin làm tốt nghiệp, download tại đây

Bản đăng ký môn học tự chon, download tại đây

Đơn xin đăng ký học ( bị khóa tài khoản, đăng ký muộn...), download tại đây

Đơn xin thôi học, download tại đây

Đơn xin nghỉ học tạm thời, download tại đây

Đơn xin trở lại trường học tiếp, download tại đây

Giấy giới thiệu đi thực tập (làm đồ án tốt nghiệp), download tại đây

Mẫu nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (mẫu 2) download tại đây

Mẫu Luận văn (mẫu 9) download tại đây

Đơn cam kết (dành cho sinh viên cảnh báo học tập mức 3 lần 1),  download tại đây

Đơn xin học cao đẳng (dành cho sinh viên buộc thôi học hệ đại học chính quy),  download tại đây