Sứ mệnh: Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực Kỹ thuật tài nguyên nước, cấp thoát nước, kỹ thuật hạ tầng góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển đất nước.

Tầm nhìn: Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước là đơn vị đào tạo đầu ngành trong lĩnh vực lĩnh vực Kỹ thuật tài nguyên nước, cấp thoát nước, kỹ thuật hạ tầng của Việt Nam, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục đại học khu vực và quốc tế.