CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

3/6/2022 10:08:00 PM

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước  được ban hành theo Quyết định số 2178/QĐ-ĐHTL ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Trường Đại học Thủy lợi bao gồm 45 Tín chỉ, được chia thành 3 học kỳ với thời gian đào tạo là 1,5 năm. Các môn học được chia thành hai khối kiến thức chính là:(1) Khối kiến thức chung (5 Tín chỉ), (2) Khối Kiến thức cơ sở và chuyên ngành (40 Tín chỉ).

Tên chuyên ngành:         Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã số:                             8580212 (Quyết định số 547/QĐ-ĐHTL ngày 16 tháng 4 năm 2018)

Thời gian đào tạo:         1,5 năm

Tổng số tín chỉ:              45

Chi tiết chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước được thể hiện như bảng dưới đây:

STT

Môn học (Tiếng Việt)

Môn học (Tiếng Anh)

Mã môn học

Bộ môn quản lý

Tín
chỉ

Học kỳ

Phần
chữ

Phần
số

I

II

III

I

KIẾN THỨC CHUNG

5

5

 

 

1

Triết học

Philosophy

WUPH

501

Những nguyên lý cơ bản CNMLN

3

3

 

 

2

Tiếng Anh

English

WUEL

502

Tiếng Anh

2

2

 

 

II

KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH

40

14

18

8

II.1

Phần bắt buộc

18

14

4

 

3

Phân tích và tối ưu hóa hệ thống

System Analysis and Optimization

CMSA

501

Toán học

2

2

 

 

4

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Scientific Research Methodology

WURM

504

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

2

 

 

5

Thủy lực dòng hở nâng cao

Advanced Open Channel Flow

WRPM

503

Thủy lực

2

2

 

 

6

Tin học trong quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

IT in Water Resources Planning and Management

WRPM

504

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

2

 

 

7

Viễn thám và GIS ứng dụng

Applied Remote Sensing and GIS

WRPM

502

Trắc địa

2

2

 

 

8

Nhu cầu nước của các hộ dùng nước

Water Requirement for Water Users

WRPM

505

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

2

 

 

9

Phân tích và ra quyết định trong quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Analysis for making Dicision in Planning and management of Water Resources

WRPM

507

Kỹ thuật và quản lý tưới

2

2

 

 

10

Kinh tế tài nguyên nước và môi trường

Natural and Environmental Economics

ECNE

503

Quản lý xây dựng

2

 

2

 

11

Thực tập chuyên ngành quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Field Trips

WRPM

508

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

 

2

 

II.2

Phần tự chọn (Chọn 14 tín chỉ trong số 30 tín chỉ của 15 môn tự chọn)

14

 

14

 

12

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước nâng cao

Advanced Integrated River Basin Management

HYBM

503

Thủy văn và tài nguyên nước

2

 

2

 

13

Kỹ thuật khai thác nước ngầm

Groundwater exploitation Technology

WRPM

505

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

 

2

 

14

Xói mòn và bồi lắng

Erosion and Sedimentation

WRPM

512

Kỹ thuật và quản lý tưới

2

 

2

 

15

Quản lý tổng hợp lưu vực sông nâng cao

Advanced Integrated River Basin Management

HYBM

503

Thủy văn và tài nguyên nước

2

 

2

 

16

Sử dụng tối ưu tài nguyên đất và nước

Optimal Use of Water and Land

WRPM

522

Kỹ thuật và quản lý tưới

2

 

2

 

17

Tương tác giữa đất - nước - thực vật

Soil-Water-plant Relation

WRPM

509

Kỹ thuật và quản lý tưới

2

 

2

 

18

Môi trường luật trong quản lý tài nguyên nước

Law Enviornment in Water Resources Management

WRPM

510

Quản lý xây dựng

2

 

2

 

19

Quản lý công trình thủy lợi nâng cao

Advanced Management of Hydraulic Systems

WRPM

511

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

 

2

 

20

Kỹ thuật tài nguyên nước vùng ảnh hưởng thủy triều

Water Resources Engineering in Tider Infected Zone

WRPM

515

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

 

2

 

21

Thủy điện

Hydropower

WRPM

516

Thủy điện và năng lượng tái tạo

2

 

2

 

22

Quan trắc và quản lý chất lượng nước

Management and Monitoring of Water Quality

WRPM

514

Kỹ thuật và quản lý tưới

2

 

2

 

23

Cơ sở khoa học nghiên cứu hệ thống tưới tiêu bằng động lực

Basic for study on irrigation and drainage pumping station

WRPM

523

Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn

2

 

2

 

24

Kỹ thuật và Quản lý tưới nâng cao

Advanced Technology and Management irrigation

WRPM

524

Kỹ thuật và quản lý tưới

2

 

2

 

25

Kỹ thuật và Quản lý tiêu nâng cao

Advanced Technology and Management drainage

WRPM

525

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

 

2

 

II.3

Luận văn thạc sĩ

 

 

 

 

8

 

 

8

Số tín chỉ trong từng học kỳ

45

19

18

8