Video: Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước - 50 năm xây dựng và phát triển

6/17/2017 5:39:00 PM
Video giới thiệu chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước - Trường Đại học Thủy Lợi