Lịch sinh hoạt lớp theo ngành đầu năm học 2019-2020

Lịch sinh hoạt lớp đầu năm học 2019-2020, theo ngành của Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước: