Giới thiệu bộ môn Trắc địa

1. Bộ môn Trắc Địa

Số giáo viên:  10

Trưởng Bộ môn:         TS. Lã Phú Hiến

Tốt nghiệp đại học:  Năm 2008 - Trường Đại học Mỏ Địa chất

Thạc sĩ: Năm 2013 - Trường Đại học Konkuk, Hàn Quốc

Tiến sĩ:  Năm 2016 - Trường Đại học Konkuk, Hàn Quốc

Điện thoại:   0965.138.589

Email: laphuhien@tlu.edu.vn

2. Phòng Thí nghiệm thiết bị Trắc địa

Phụ trách:    Chuyên viên Đỗ Xuân Dũng

Điện thoại: 0968.220.069

Email: dxdung@tlu.edu.vn

3. Phòng Thí nghiệm Viễn thám& GIS

Phụ trách:    TS. Lã Phú Hiến

Điện thoại: 0965.138.589

Email: laphuhien@tlu.edu.vn