Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial

 

 

 

TT

Lớp

GVCN kiêm CVHT

Bộ môn/đơn vị

Điện thoại

1

53NQ

Nguyễn Văn Tài

Thủy lực

0912.495.988

2

53NTC1

Nguyễn Quang Phi

Kỹ thuật tài nguyên nước

0913.050.625

3

53NTC2

Nguyễn Thị Hảo

Thủy lực

0904.966.440

4

53HP

Phạm Đức Thanh

Kỹ thuật hạ tầng và PTNT

0979.883.339

5

53CTN

Đặng Minh Hải

Cấp thoát nước

0912.548.760

6

54N - QH

Lê Thị Hải Yến

Thủy lực

0912.214.659

7

54N - TK

Lê Thị Minh Hằng

Văn phòng khoa

0912.838.979

8

54N - KQ

Nguyễn Thị Kim Cúc

Kỹ thuật và quản lý tưới

0904.553.120

9

54N - QL

Nguyễn Việt Anh

Kỹ thuật và quản lý tưới

0904.499.165

10

54HP

Vũ Thị Doan

Kỹ thuật hạ tầng và PTNT

0979.790.734

11

54CTN

Đoàn Thu Hà

Cấp thoát nước

0904.875.256

12

55N1

Giang Thị Thu Thảo

Kỹ thuật và quản lý tưới

0988.555.766

13

55N2

Ngô Văn Quận

Kỹ thuật tài nguyên nước

0914.699.054

14

55N3

Hoàng Cẩm Châu

Kỹ thuật và quản lý tưới

0936.081.122

15

                55HP

Nguyễn Thị Hằng Nga

Kỹ thuật và quản lý tưới

1.258.179.309

16

55CTN

Nguyễn Thế Anh

Cấp thoát nước

0983.469.383

17

56N1

Lê Thị Thu Nga

Thủy lực

0989.197.810

18

56N2

Lê Thị Thanh Thủy

Kỹ thuật tài nguyên nước

0917.488.900

19

56N3

Lê Anh Tuấn

Thủy lực

0988.927.287

20

56N4

Lê Thị Thu Hiền

Thủy lực

0985.520.058

21

56H

Lưu Quỳnh Hường

Kỹ thuật hạ tầng và PTNT

0986.943.160

22

56CTN

Nguyễn Thị Thu Trang

Cấp thoát nước

1.696.893.399

23

57N1

Lưu Văn Quân

Kỹ thuật hạ tầng và PTNT

0912.127.676

24

57N2

Vũ Thanh Thủy

Thủy lực

0906.568.284

25

57N3

Lê Xuân Hiền

Thủy lực

0972.813.789

26

57H

Nguyễn Tiến Thái

Kỹ thuật hạ tầng và PTNT

0903.297.847

27

57CTN1

Nguyễn Đức Hải

Cấp thoát nước

0977.129.184

28

57CTN2

Nguyễn Thị Hợp

Văn phòng khoa

0904.875.256

29

K52 trở về trước

Lê Thị Minh Hằng

Văn phòng khoa

0912.838.979

 

TT

Lớp

GVCN kiêm CVHT

Bộ môn/đơn vị

Điện thoại

1

53NQ

Nguyễn Văn Tài

Thủy lực

0912.495.988

2

53NTC1

Nguyễn Quang Phi

Kỹ thuật tài nguyên nước

0913.050.625

3

53NTC2

Nguyễn Thị Hảo

Thủy lực

0904.966.440

4

53HP

Phạm Đức Thanh

Kỹ thuật hạ tầng và PTNT

0979.883.339

5

53CTN

Đặng Minh Hải

Cấp thoát nước

0912.548.760

6

54N - QH

Lê Thị Hải Yến

Thủy lực

0912.214.659

7

54N - TK

Lê Thị Minh Hằng

Văn phòng khoa

0912.838.979

8

54N - KQ

Nguyễn Thị Kim Cúc

Kỹ thuật và quản lý tưới

0904.553.120

9

54N - QL

Nguyễn Việt Anh

Kỹ thuật và quản lý tưới

0904.499.165

10

54HP

Vũ Thị Doan

Kỹ thuật hạ tầng và PTNT

0979.790.734

11

54CTN

Đoàn Thu Hà

Cấp thoát nước

0904.875.256

12

55N1

Giang Thị Thu Thảo

Kỹ thuật và quản lý tưới

0988.555.766

13

55N2

Ngô Văn Quận

Kỹ thuật tài nguyên nước

0914.699.054

14

55N3

Hoàng Cẩm Châu

Kỹ thuật và quản lý tưới

0936.081.122

15

                55HP

Nguyễn Thị Hằng Nga

Kỹ thuật và quản lý tưới

1.258.179.309

16

55CTN

Nguyễn Thế Anh

Cấp thoát nước

0983.469.383

17

56N1

Lê Thị Thu Nga

Thủy lực

0989.197.810

18

56N2

Lê Thị Thanh Thủy

Kỹ thuật tài nguyên nước

0917.488.900

19

56N3

Lê Anh Tuấn

Thủy lực

0988.927.287

20

56N4

Lê Thị Thu Hiền

Thủy lực

0985.520.058

21

56H

Lưu Quỳnh Hường

Kỹ thuật hạ tầng và PTNT

0986.943.160

22

56CTN

Nguyễn Thị Thu Trang

Cấp thoát nước

1.696.893.399

23

57N1

Lưu Văn Quân

Kỹ thuật hạ tầng và PTNT

0912.127.676

24

57N2

Vũ Thanh Thủy

Thủy lực

0906.568.284

25

57N3

Lê Xuân Hiền

Thủy lực

0972.813.789

26

57H

Nguyễn Tiến Thái

Kỹ thuật hạ tầng và PTNT

0903.297.847

27

57CTN1

Nguyễn Đức Hải

Cấp thoát nước

0977.129.184

28

57CTN2

Nguyễn Thị Hợp

Văn phòng khoa

0904.875.256

29

K52 trở về trước

Lê Thị Minh Hằng

Văn phòng khoa

0912.838.979