Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐANG CÔNG TÁC TẠI KHOA

 

1. BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC:

- PGS.TS. Phạm Việt Hoà

- PGS.TS. Ngô Văn Quận

- TS. Nguyễn Lương Bằng

- TS. Ngô Đăng Hải

 

2. BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC:

- GS. Dương Thanh Lượng 

- PGS.TS. Đoàn Thu Hà

- TS. Đặng Minh Hải

 

3. BỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- GS.TS. Lê Chí Nguyện

- PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

- TS. Lưu Văn Quân

- TS. Nguyễn Tiến Thái

- TS. Phạm Đức Thanh

 

4. BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ TƯỚI

- PGS.TS. Phạm Thị Minh Thư

- PGS.TS. Nguyễn Trọng Hà

- PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

- PGS.TS. Lê Văn Chín

- TS. Nguyễn Quang Phi

 

5. BỘ MÔN THUỶ LỰC

- PGS.TS Hồ Việt Hùng

PGS.TS Nguyễn Thu Hiền

- TS. Nguyễn Văn Tài

- TS. Lê Thị Thu Hiền

- TS. Trần Dũng Tiến

- TS. Đỗ Xuân Khánh

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐANG CÔNG TÁC TẠI KHOA

 

1. BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC:

- PGS.TS. Phạm Việt Hoà

- PGS.TS. Ngô Văn Quận

- TS. Nguyễn Lương Bằng

- TS. Ngô Đăng Hải

 

2. BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC:

- GS. Dương Thanh Lượng 

- PGS.TS. Đoàn Thu Hà

- TS. Đặng Minh Hải

 

3. BỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- GS.TS. Lê Chí Nguyện

- PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

- TS. Lưu Văn Quân

- TS. Nguyễn Tiến Thái

- TS. Phạm Đức Thanh

 

4. BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ TƯỚI

- PGS.TS. Phạm Thị Minh Thư

- PGS.TS. Nguyễn Trọng Hà

- PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

- PGS.TS. Lê Văn Chín

- TS. Nguyễn Quang Phi

 

5. BỘ MÔN THUỶ LỰC

- PGS.TS Hồ Việt Hùng

PGS.TS Nguyễn Thu Hiền

- TS. Nguyễn Văn Tài

- TS. Lê Thị Thu Hiền

- TS. Trần Dũng Tiến

- TS. Đỗ Xuân Khánh