Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial

 

 

 

 

Ban chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ

 

Giai đoạn

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

9/2012 - Nay

2007 - 9/2012

PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền

PGS.TS. Trần Viết Ổn

GS.TS. Lê Chí Nguyện (từ 10/2010)

PGS.TS. Phạm Việt Hòa (từ 9/2012)

TS. Nguyễn Tuấn Anh (từ 12/2008)                   

4/2006 - 2007

PGS.TS. Dương Thanh Lượng

PGS.TS. Trần Viết Ổn

TS. Hoàng Xuân Thành

11/1997 – 4/2006

PGS.TS. Phạm Ngọc Hải

PGS.TS. Lê Chí Nguyện

PGS.TS. Dương Thanh Lượng

6/1997-10/1997

PGS.TS. Đào Xuân Học

Ths. Phạm Ngọc Hải

1995 - 6/1997

GS.TS. Nguyễn Cảnh Cầm

PGS.TS. Đào Xuân Học

Ths. Phạm Ngọc Hải

1990-1995

GS.TS. Thái Đình Hòe

Ths. Phạm Ngọc Hải

1979-1989

GS.TS. Hoàng Lâm Viện

GS.TS. Tống Đức Khang (1979-1988).

GS.TS. Thái Đình Hòe (1987-1989)

Ths. Phạm Ngọc Hải (1989-1990)

 

1971-1979

PGS. Thái Văn Lễ

TS. Hoàng Lâm Viện

Nguyễn Văn Thành

 

1966-1971

Nguyễn Trọng Khiển

Thái Văn Lễ

Ban chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ

 

Giai đoạn

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

9/2012 - Nay

2007 - 9/2012

PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền

PGS.TS. Trần Viết Ổn

GS.TS. Lê Chí Nguyện (từ 10/2010)

PGS.TS. Phạm Việt Hòa (từ 9/2012)

TS. Nguyễn Tuấn Anh (từ 12/2008)                   

4/2006 - 2007

PGS.TS. Dương Thanh Lượng

PGS.TS. Trần Viết Ổn

TS. Hoàng Xuân Thành

11/1997 – 4/2006

PGS.TS. Phạm Ngọc Hải

PGS.TS. Lê Chí Nguyện

PGS.TS. Dương Thanh Lượng

6/1997-10/1997

PGS.TS. Đào Xuân Học

Ths. Phạm Ngọc Hải

1995 - 6/1997

GS.TS. Nguyễn Cảnh Cầm

PGS.TS. Đào Xuân Học

Ths. Phạm Ngọc Hải

1990-1995

GS.TS. Thái Đình Hòe

Ths. Phạm Ngọc Hải

1979-1989

GS.TS. Hoàng Lâm Viện

GS.TS. Tống Đức Khang (1979-1988).

GS.TS. Thái Đình Hòe (1987-1989)

Ths. Phạm Ngọc Hải (1989-1990)

 

1971-1979

PGS. Thái Văn Lễ

TS. Hoàng Lâm Viện

Nguyễn Văn Thành

 

1966-1971

Nguyễn Trọng Khiển

Thái Văn Lễ