Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial

 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 


PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền:  Trưởng khoa

Tốt nghiệp đại học: Năm 1986 - Trường đại học thủy lợi, ngành Công trình thủy lợi.

Thạc sĩ: Năm 1993 - Đại học Roorkee -  Ấn độ, ngành Thủy văn.

Tiến sĩ: Năm 2006 - Đại học Melbourne - Australia, ngành Thủy lực

Điện thoại : 0986493984

Email: hien@tlu.edu.vn

 


PGS.TS. Phạm Việt Hoà: Phó trưởng Khoa

 

Tốt nghiệp đại học:  Năm 1980 - Trường đại học Thuỷ lợi - HN, Ngành Thuỷ nông.

Tiến sĩ:  Năm 1994 - Đại học Thuỷ lợi Maxcova - Liên bang Nga, Ngành Thuỷ nông.

Điện thoại:   0904.116261

Email: fv_hoa@tlu.edu.vn


 

PGS.TS. Lê Văn Chín: Phó trưởng khoa, Viện trưởng Viện KT TNN

Tốt nghiệp đại học:  Năm 2002 - Trường đại học thủy lợi, ngành Thủy nông.

Thạc sĩ: Năm 2006 - Trường đại học thủy lợi, ngành KT tài nguyên nước.

Tiến sĩ: Năm 2011 - Đại học Bách Khoa Milan - Italy, ngành KT tài nguyên nước.

Điện thoại: 0982.391.699

Email: chin_ctn@tlu.edu.vn

 

ThS. Lê Thị Minh Hằng: Trợ lý khoa

Tốt nghiệp đại học: Năm 2004 - Đại học Thủy lợi

Điện thoại: 04-6640117, 0904.333094

Email: minhhang_q@tlu.edu.vn 

 

KS. Nguyễn Thị Hợp: Trợ lý khoa

Tốt nghiệp đại học: Năm 2007 - Đại học Thủy lợi

Điện thoại: 0904.875.256

Email: hopnt@tlu.edu.vn 

 

 

CÁC BỘ MÔN

 

1. Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước

 

Số giáo viên:  10

 

Trưởng Bộ môn:         PGS.TS. Phạm Việt Hoà

 

Tốt nghiệp đại học:  Năm 1980 - Trường đại học Thuỷ lợi - HN, Ngành Thuỷ nông.

Tiến sĩ:  Năm 1994 - Đại học Thuỷ lợi Maxcova - Liên bang Nga, Ngành Thuỷ nông.

Điện thoại:   0904.116261

Email: fv_hoa@wru.edu.vn

 

Phó trưởng Bộ môn:   PGS.TS. Ngô Văn Quận

 

 

2. Bộ môn Cấp thoát nước

 

Số giáo viên:  10

 

Trưởng Bộ môn:         PGS.TS. Đoàn Thu Hà

Tốt nghiệp Đại học: năm 1992, ngành Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thạc sĩ: năm 2001, ngành Quản lý Tài nguyên nước và Môi trường –  Viện Đào tạo UNESCO-IHE Hà Lan

Tiến sĩ:  Năm 2006, ngành Khoa học Môi trường – Tại Trường Đại học Tổng hợp Kumamoto, Nhật Bản

Điện thoại: 3 5636469;  Mobile: 094 817 2299

Email: thuha_ctn@wru.edu.vn

 

Phó trưởng Bộ môn:  TS. Đặng Minh Hải

 

 

3. Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn

 

Số giáo viên:  10

 

Trưởng Bộ môn:  TS. Lưu Văn Quân

 

Tốt nghiệp đại học: Năm 2001 - Đại học Thuỷ Lợi, ngành Thủy nông.

Tiến sĩ: Năm 2016 - Đại học Thủy Lợi 

Điện thoại:  

Email: 

 

Phó trưởng Bộ môn:  TS. Nguyễn Tiến Thái

 

 

4. Bộ môn Kỹ thuật và quản lý tưới

 

Số giáo viên:  08

 

Trưởng Bộ môn:   TS. Nguyễn Quang Phi

 

Điện thoại: 

Email:  

 

P. trưởng BM:  PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

 


5. Bộ môn Thuỷ lực

 

Số giáo viên:  10

 

Trưởng Bộ môn:         PGS.TS.  Hồ Việt Hùng

Tốt nghiệp đại học: Năm 1993  - Trường Đại học Thuỷ lợi Moskva - Liên Bang Nga. Ngành xây dựng kỹ thuật Thuỷ lợi.

Tiến sĩ: Năm 1998 - Trường Đại học kỹ thuật Môi trường Quốc gia Moskva.

Điện thoại:      0912.166306

Email: hohung.thuyluc@wru.edu.vn

 

Phó trưởng Bộ môn:   TS. Nguyễn Văn Tài

 


BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 


PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền:  Trưởng khoa

Tốt nghiệp đại học: Năm 1986 - Trường đại học thủy lợi, ngành Công trình thủy lợi.

Thạc sĩ: Năm 1993 - Đại học Roorkee -  Ấn độ, ngành Thủy văn.

Tiến sĩ: Năm 2006 - Đại học Melbourne - Australia, ngành Thủy lực

Điện thoại : 0986493984

Email: hien@tlu.edu.vn

 


PGS.TS. Phạm Việt Hoà: Phó trưởng Khoa

 

Tốt nghiệp đại học:  Năm 1980 - Trường đại học Thuỷ lợi - HN, Ngành Thuỷ nông.

Tiến sĩ:  Năm 1994 - Đại học Thuỷ lợi Maxcova - Liên bang Nga, Ngành Thuỷ nông.

Điện thoại:   0904.116261

Email: fv_hoa@tlu.edu.vn


 

PGS.TS. Lê Văn Chín: Phó trưởng khoa, Viện trưởng Viện KT TNN

Tốt nghiệp đại học:  Năm 2002 - Trường đại học thủy lợi, ngành Thủy nông.

Thạc sĩ: Năm 2006 - Trường đại học thủy lợi, ngành KT tài nguyên nước.

Tiến sĩ: Năm 2011 - Đại học Bách Khoa Milan - Italy, ngành KT tài nguyên nước.

Điện thoại: 0982.391.699

Email: chin_ctn@tlu.edu.vn

 

ThS. Lê Thị Minh Hằng: Trợ lý khoa

Tốt nghiệp đại học: Năm 2004 - Đại học Thủy lợi

Điện thoại: 04-6640117, 0904.333094

Email: minhhang_q@tlu.edu.vn 

 

KS. Nguyễn Thị Hợp: Trợ lý khoa

Tốt nghiệp đại học: Năm 2007 - Đại học Thủy lợi

Điện thoại: 0904.875.256

Email: hopnt@tlu.edu.vn 

 

 

CÁC BỘ MÔN

 

1. Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước

 

Số giáo viên:  10

 

Trưởng Bộ môn:         PGS.TS. Phạm Việt Hoà

 

Tốt nghiệp đại học:  Năm 1980 - Trường đại học Thuỷ lợi - HN, Ngành Thuỷ nông.

Tiến sĩ:  Năm 1994 - Đại học Thuỷ lợi Maxcova - Liên bang Nga, Ngành Thuỷ nông.

Điện thoại:   0904.116261

Email: fv_hoa@wru.edu.vn

 

Phó trưởng Bộ môn:   PGS.TS. Ngô Văn Quận

 

 

2. Bộ môn Cấp thoát nước

 

Số giáo viên:  10

 

Trưởng Bộ môn:         PGS.TS. Đoàn Thu Hà

Tốt nghiệp Đại học: năm 1992, ngành Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thạc sĩ: năm 2001, ngành Quản lý Tài nguyên nước và Môi trường –  Viện Đào tạo UNESCO-IHE Hà Lan

Tiến sĩ:  Năm 2006, ngành Khoa học Môi trường – Tại Trường Đại học Tổng hợp Kumamoto, Nhật Bản

Điện thoại: 3 5636469;  Mobile: 094 817 2299

Email: thuha_ctn@wru.edu.vn

 

Phó trưởng Bộ môn:  TS. Đặng Minh Hải

 

 

3. Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn

 

Số giáo viên:  10

 

Trưởng Bộ môn:  TS. Lưu Văn Quân

 

Tốt nghiệp đại học: Năm 2001 - Đại học Thuỷ Lợi, ngành Thủy nông.

Tiến sĩ: Năm 2016 - Đại học Thủy Lợi 

Điện thoại:  

Email: 

 

Phó trưởng Bộ môn:  TS. Nguyễn Tiến Thái

 

 

4. Bộ môn Kỹ thuật và quản lý tưới

 

Số giáo viên:  08

 

Trưởng Bộ môn:   TS. Nguyễn Quang Phi

 

Điện thoại: 

Email:  

 

P. trưởng BM:  PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

 


5. Bộ môn Thuỷ lực

 

Số giáo viên:  10

 

Trưởng Bộ môn:         PGS.TS.  Hồ Việt Hùng

Tốt nghiệp đại học: Năm 1993  - Trường Đại học Thuỷ lợi Moskva - Liên Bang Nga. Ngành xây dựng kỹ thuật Thuỷ lợi.

Tiến sĩ: Năm 1998 - Trường Đại học kỹ thuật Môi trường Quốc gia Moskva.

Điện thoại:      0912.166306

Email: hohung.thuyluc@wru.edu.vn

 

Phó trưởng Bộ môn:   TS. Nguyễn Văn Tài