Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial

 

 

ĐẢNG ỦY KHOA:

 

Bí thư:            PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền

 

Phó Bí thư:     PGS.TS. Lê Văn Chín

Uỷ viên:          PGS.TS. Phạm Việt Hòa;

                      PGS.TS. Hồ Việt Hùng;  PGS.TS. Đoàn Thu Hà

 

CÔNG ĐOÀN KHOA:

 

Chủ tịch:        TS. Nguyễn Lương Bằng

Phó chủ tịch:  Ths. Nguyễn Minh Hằng 

 

 

CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN:

 

Bí thư:          Ths. Lê Xuân Hiền

Phó bí thư:    KS.  Nguyễn Hữu Bổng

ĐẢNG ỦY KHOA:

 

Bí thư:            PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền

 

Phó Bí thư:     PGS.TS. Lê Văn Chín

Uỷ viên:          PGS.TS. Phạm Việt Hòa;

                      PGS.TS. Hồ Việt Hùng;  PGS.TS. Đoàn Thu Hà

 

CÔNG ĐOÀN KHOA:

 

Chủ tịch:        TS. Nguyễn Lương Bằng

Phó chủ tịch:  Ths. Nguyễn Minh Hằng 

 

 

CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN:

 

Bí thư:          Ths. Lê Xuân Hiền

Phó bí thư:    KS.  Nguyễn Hữu Bổng