Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial

 

 

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng được mở nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế tại các vị trí việc làm cần có kiến thức tổng hợp về hạ tầng kỹ thuật gồm: thủy lợi - giao thông - dân dụng - cấp thoát nước, năm 2008 trường Đại học Thủy Lợi mở mới ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng.

Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng giúp cho sinh viên nắm được sâu các vấn đề về kỹ thuật cơ sở hạ tầng, trang bị cho sinh viên những kiến thức nghề nghiệp để vận dụng các môn học vào thực tiễn yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng. Lĩnh vực đào tạo thuộc lĩnh vực: kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Công trình dân dụng, thủy lợi và giao thông, công trình điện dân dụng và công nghiệp). Sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn để thực hiện các công việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý và khai thác các hệ thống cơ sở hạ tầng.

          Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng đào tạo người kỹ sư toàn diện, có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có sức khoẻ, có khả năng làm việc tập thể, có đủ trình độ, có khả năng lập nghiệp và sáng nghiệp.

Kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng có thể làm việc tại: Các cơ quan quản lý xây dựng các cấp (Huyện, Tỉnh, Bộ); Các công ty tư vấn thiết kế, các công ty xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước trong vai trò người thiết kế, quản lý, tư vấn kỹ thuật; Các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình. 

Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng được mở nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế tại các vị trí việc làm cần có kiến thức tổng hợp về hạ tầng kỹ thuật gồm: thủy lợi - giao thông - dân dụng - cấp thoát nước, năm 2008 trường Đại học Thủy Lợi mở mới ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng.

Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng giúp cho sinh viên nắm được sâu các vấn đề về kỹ thuật cơ sở hạ tầng, trang bị cho sinh viên những kiến thức nghề nghiệp để vận dụng các môn học vào thực tiễn yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng. Lĩnh vực đào tạo thuộc lĩnh vực: kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Công trình dân dụng, thủy lợi và giao thông, công trình điện dân dụng và công nghiệp). Sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn để thực hiện các công việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý và khai thác các hệ thống cơ sở hạ tầng.

          Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng đào tạo người kỹ sư toàn diện, có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có sức khoẻ, có khả năng làm việc tập thể, có đủ trình độ, có khả năng lập nghiệp và sáng nghiệp.

Kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng có thể làm việc tại: Các cơ quan quản lý xây dựng các cấp (Huyện, Tỉnh, Bộ); Các công ty tư vấn thiết kế, các công ty xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước trong vai trò người thiết kế, quản lý, tư vấn kỹ thuật; Các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình.