Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial

 

 

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC  

I. Giới thiệu chung

Bộ môn Cấp thoát nước được tách từ bộ môn Trạm bơm - Cấp thoát nước từ năm 2005. Giáo viên của bộ môn hiện có 10 người, trong đó có 1 GS.TS, 1 PGS.TS, 3 tiến sĩ, 3 thạc sĩ và 1 kỹ sư. Ngoài ra bộ môn có đội ngũ cộng tác viên đông đảo, có kinh nghiệm và uy tín trong ngành Cấp thoát nước (1 GS.TSKH, 3 PGS.TS, 2 TS. và 2 ThS. GVC. chuyên ngành Cấp thoát nước).

Nhiệm vụ chính của bộ môn là đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản suất, trong đó công tác đào tạo là nhiệm vụ trung tâm của bộ môn.

II. Chức năng nhiệm vụ

Về đào tạo:

 • Chịu trách nhiệm giảng dạy 13 môn học cơ sở ngành, chuyên ngành và hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Cấp thoát nước, giảng dạy môn học Cấp nước cho sinh viên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước.
 • Các môn học bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy bao gồm:
   • Hóa nước và vi sinh vật nước
   • Sinh thái học và bảo vệ môi trường nước
   • Hệ thống cấp nước
   • Hệ thống thoát nước
   • Xử lý nước thiên nhiên
   • Xử lý nước thải
   • Công trình thu, máy bơm và trạm bơm
   • Cấp thoát nước bên trong công trình
   • Quy hoạch và quản lý đô thị
   • Quản lý và vận hành hệ thống Cấp thoát nước
   • Cấp nước và VSMT nông thôn
   • Quản lý chất thải rắn
 • Hiện nay mỗi năm trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 2 lớp ngành Cấp thoát nước, một tại cơ sở chính của trường tại Hà Nội và một tại cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên ngành Cấp thoát nước trường Đại học Thủy lợi đã tốt nghiệp ra trường được 4 khóa, hầu hết sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo và được đánh giá cao trong quá trình công tác.

Về nghiên cứu khoa học:

 • Nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Cấp thoát nước, xử lý nước thiên nhiên, xử lý nước thải, khoa học và kỹ thuật môi trường.

Về phục vụ sản xuất:

 • Tư vấn lập dự án quy hoạch, thiết kế hệ thống Cấp nước, thoát nước, Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.
 • Lập dự án thiết kế kỹ thuật các công trình trong hệ thống Cấp nước, thoát nước, Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.
 • Lập dự án, thiết kế kỹ thuật trạm bơm tưới tiêu và Cấp thoát nước.

III. Các thành viên bộ môn

 

1.Các thành viên đang công tác và giảng dạy

 

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Công tác từ năm

Ghi chú

1

Đoàn Thu Hà

PGS.TS

1996

Trưởng bộ môn

2

Đặng Minh Hải

TS

2004

Phó Trưởng Bộ môn

3

Dương Thanh Lượng

GS.TS

1980

CT Hội đồng trường

4

Nguyễn Thu Trang

Ths

2001

 

5

Nguyễn Mạnh Tuân

TS

2005

Đang LV Singapore

6

Nguyễn Thái Hòa

TS

2007

Đang LV Nhật

7

Nguyễn Thế Anh

Ths

2006

 

8

Nguyễn Đức Hải

Ths

   

9

Dương Thanh Hải

KS

2008

 

 

2. Các thành viên đang tham gia cộng tác với bộ môn

 

Họ và tên

Học hàm, học vị

Cơ quan công tác

Nguyễn Văn Tín

PGS.TS

Trường ĐHXD Hà Nội

Trần Hữu Uyển

GS.TSKH

Đã nghỉ hưu

Trịnh Xuân Lai

TS

Đã nghỉ hưu

Trần Văn Thuyết

Th.S GVC

Trường ĐHKT Hà Nội

Vũ Minh Đức

Th.S GVC

Trường ĐHKT Hà Nội

Nguyễn Việt Anh

Th.S

Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước

Nguyễn Quốc Trung

PGS.TS

Viện Khoa học Thủy lợi

Trần Chí Trung

TS

Viện Khoa học Thủy lợi

 

IV. Các môn học bộ môn đảm nhận

Chương trình Đại học

 

TT

Tên Môn học

Thời lượng

Ngành học

Số lớp

Ghi chú

1

Hóa nước và vi sinh vật nước

3

Cấp thoát nước

2

 

2

Sinh thái học và bảo vệ môi trường nước

3

Cấp thoát nước

2

 

3

Quy hoạch và Quản lý đô thị

2

Cấp thoát nước

2

 

4

Công trình thu, máy bơm và trạm bơm

4

Cấp thoát nước

2

 

5

Hệ thống và mạng lưới cấp nước

3

Cấp thoát nước

2

 

6

Hệ thống thoát nước

3

Cấp thoát nước

2

 

7

Công trình xử lý nước cấp

3

Cấp thoát nước

2

 

8

Công trình xử lý nước thải

3

Cấp thoát nước

2

 

9

Cấp thoát nước bên trong công trình

3

Cấp thoát nước

2

 

10

Quản lý và khai thác công trình Cấp thoát nước

3

Cấp thoát nước

2

Môn tự chọn

11

Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn

3

Cấp thoát nước

2

Môn tự chọn

12

Quản lý chất thải rắn

3

Cấp thoát nước

2

Môn tự chọn

13

Cấp thoát nước

3

KTHT & PTNT

 

 

 

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC  

I. Giới thiệu chung

Bộ môn Cấp thoát nước được tách từ bộ môn Trạm bơm - Cấp thoát nước từ năm 2005. Giáo viên của bộ môn hiện có 10 người, trong đó có 1 GS.TS, 1 PGS.TS, 3 tiến sĩ, 3 thạc sĩ và 1 kỹ sư. Ngoài ra bộ môn có đội ngũ cộng tác viên đông đảo, có kinh nghiệm và uy tín trong ngành Cấp thoát nước (1 GS.TSKH, 3 PGS.TS, 2 TS. và 2 ThS. GVC. chuyên ngành Cấp thoát nước).

Nhiệm vụ chính của bộ môn là đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản suất, trong đó công tác đào tạo là nhiệm vụ trung tâm của bộ môn.

II. Chức năng nhiệm vụ

Về đào tạo:

 • Chịu trách nhiệm giảng dạy 13 môn học cơ sở ngành, chuyên ngành và hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Cấp thoát nước, giảng dạy môn học Cấp nước cho sinh viên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước.
 • Các môn học bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy bao gồm:
   • Hóa nước và vi sinh vật nước
   • Sinh thái học và bảo vệ môi trường nước
   • Hệ thống cấp nước
   • Hệ thống thoát nước
   • Xử lý nước thiên nhiên
   • Xử lý nước thải
   • Công trình thu, máy bơm và trạm bơm
   • Cấp thoát nước bên trong công trình
   • Quy hoạch và quản lý đô thị
   • Quản lý và vận hành hệ thống Cấp thoát nước
   • Cấp nước và VSMT nông thôn
   • Quản lý chất thải rắn
 • Hiện nay mỗi năm trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 2 lớp ngành Cấp thoát nước, một tại cơ sở chính của trường tại Hà Nội và một tại cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên ngành Cấp thoát nước trường Đại học Thủy lợi đã tốt nghiệp ra trường được 4 khóa, hầu hết sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo và được đánh giá cao trong quá trình công tác.

Về nghiên cứu khoa học:

 • Nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Cấp thoát nước, xử lý nước thiên nhiên, xử lý nước thải, khoa học và kỹ thuật môi trường.

Về phục vụ sản xuất:

 • Tư vấn lập dự án quy hoạch, thiết kế hệ thống Cấp nước, thoát nước, Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.
 • Lập dự án thiết kế kỹ thuật các công trình trong hệ thống Cấp nước, thoát nước, Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.
 • Lập dự án, thiết kế kỹ thuật trạm bơm tưới tiêu và Cấp thoát nước.

III. Các thành viên bộ môn

 

1.Các thành viên đang công tác và giảng dạy

 

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Công tác từ năm

Ghi chú

1

Đoàn Thu Hà

PGS.TS

1996

Trưởng bộ môn

2

Đặng Minh Hải

TS

2004

Phó Trưởng Bộ môn

3

Dương Thanh Lượng

GS.TS

1980

CT Hội đồng trường

4

Nguyễn Thu Trang

Ths

2001

 

5

Nguyễn Mạnh Tuân

TS

2005

Đang LV Singapore

6

Nguyễn Thái Hòa

TS

2007

Đang LV Nhật

7

Nguyễn Thế Anh

Ths

2006

 

8

Nguyễn Đức Hải

Ths

   

9

Dương Thanh Hải

KS

2008

 

 

2. Các thành viên đang tham gia cộng tác với bộ môn

 

Họ và tên

Học hàm, học vị

Cơ quan công tác

Nguyễn Văn Tín

PGS.TS

Trường ĐHXD Hà Nội

Trần Hữu Uyển

GS.TSKH

Đã nghỉ hưu

Trịnh Xuân Lai

TS

Đã nghỉ hưu

Trần Văn Thuyết

Th.S GVC

Trường ĐHKT Hà Nội

Vũ Minh Đức

Th.S GVC

Trường ĐHKT Hà Nội

Nguyễn Việt Anh

Th.S

Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước

Nguyễn Quốc Trung

PGS.TS

Viện Khoa học Thủy lợi

Trần Chí Trung

TS

Viện Khoa học Thủy lợi

 

IV. Các môn học bộ môn đảm nhận

Chương trình Đại học

 

TT

Tên Môn học

Thời lượng

Ngành học

Số lớp

Ghi chú

1

Hóa nước và vi sinh vật nước

3

Cấp thoát nước

2

 

2

Sinh thái học và bảo vệ môi trường nước

3

Cấp thoát nước

2

 

3

Quy hoạch và Quản lý đô thị

2

Cấp thoát nước

2

 

4

Công trình thu, máy bơm và trạm bơm

4

Cấp thoát nước

2

 

5

Hệ thống và mạng lưới cấp nước

3

Cấp thoát nước

2

 

6

Hệ thống thoát nước

3

Cấp thoát nước

2

 

7

Công trình xử lý nước cấp

3

Cấp thoát nước

2

 

8

Công trình xử lý nước thải

3

Cấp thoát nước

2

 

9

Cấp thoát nước bên trong công trình

3

Cấp thoát nước

2

 

10

Quản lý và khai thác công trình Cấp thoát nước

3

Cấp thoát nước

2

Môn tự chọn

11

Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn

3

Cấp thoát nước

2

Môn tự chọn

12

Quản lý chất thải rắn

3

Cấp thoát nước

2

Môn tự chọn

13

Cấp thoát nước

3

KTHT & PTNT