Giới thiệu bộ môn Mô hình toán và dự báo khí tượng thủy văn

Bộ môn Mô hình toán và dự báo khí tượng thủy văn đảm nhiệm giảng dạy các môn Khí tượng - khí hậu, Viễn thám và GIS trong thủy văn và giảm nhẹ thiên tai, Dự báo thời tiết, Mô hình toán thủy văn tất định, Mô hình toán thủy văn ngẫu nhiên.v.v...

Trưởng bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Sơn

Đội ngũ giảng viên Bộ môn:

1

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Sơn

2

TS. Vũ Thanh Tú

3

TS. Nguyễn Tiến Thành

4

TS. Phạm Xuân Hòa

5

TS. Nguyễn Hoàng Đức

- Chức năng nhiệm vụ:

  • Đào tạo Đại học và Sau đại học với các môn học thuộc chương trình đào tạo Đại học cho các ngành Công trình, Kỹ thuật Tài nguyên nước (Thủy nông - Cải tạo đất), Năng lượng (Thủy điện), Kinh tế và Quản lý, Thủy văn, các lớp Tại chức và Ngắn hạn trong cả nước. Các môn học do bộ môn giảng dạy trình độ đại học gồm: Khí tượng; Dự báo thời tiết; Khí hậu học; Mô hình toán thủy văn tất định; Mô hình toán thủy văn ngẫu nhiên; Dự báo thủy văn; Mô hình toán và phân tích không gian;
  • Đào tạo Thạc sĩ & Tiến sĩ chuyên ngành Thủy lực, Thủy văn công trình và thủy lợi. Các môn học do bộ môn giảng dạy trình độ thạc sĩ gồm: Viễn thám và GIS ứng dụng nâng cao; Phân tích hệ thống tài nguyên nước; Phân tích thống kê trong thủy văn nâng cao;
  • Tham gia các chương trình Nghiên cứu Khoa học các cấp (Nhà nước, Bộ, Tỉnh, Thành, cơ sở) và phục vụ sản xuất

  Do đạt được nhiều thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác nên Bộ môn đã nhận được một bằng khen của Bộ Thủy lợi, một bằng khen của Chính Phủ