Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Ban hành kèm theo quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25 tháng 09 năm 2013

TT

Môn học (Tiếng Việt)

Tín
chỉ

HK1

HK2

HK3

HK4

HK5

HK6

HK7

HK8

HK9

I

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Lý luận chính trị

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pháp luật đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

I.2

Kỹ năng

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3

Khoa học tự nhiên và tin học

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Toán I (Giải tích một biến)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Vật lý I

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

10

Hóa đại cương I

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

11

Thí nghiệm hóa đại cương I

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

12

Toán II (Giải tích nhiều biến)

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

13

Toán III (Đại số tuyến tính)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

14

Toán IVa (Phương trình vi phân)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15

Toán V (Xác suất thống kê)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

16

Vật lý II

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

I.4

Tiếng Anh

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tiếng Anh I

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Tiếng Anh II

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

19

Tiếng Anh III

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

I.5

Giáo dục quốc phòng

165t

4*

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6

Giáo dục thể chất

5

1*

1*

1*

1*

1*

 

 

 

 

II

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Cơ học cơ sở I

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

21

Đồ họa kỹ thuật I

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

22

Đồ họa kỹ thuật II

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

23

Cơ học chất lỏng

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

24

Cơ học cơ sở II

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

25

Sức bền vật liệu I

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

26

Trắc địa

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

27

Thực tập trắc địa

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

28

Cơ học kết cấu I

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

29

Cơ học kết cấu II

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

II.2

Kiến thức cơ sở ngành

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Khoa học đất

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

31

Thực tập khoa học đất

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

32

Thủy lực công trình

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

33

Thủy văn công trình

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

34

Địa kỹ thuật

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

35

Vật liệu xây dựng

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

36

Kỹ thuật điện

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

37

Kinh tế xây dựng I

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

II.3

Kiến thức ngành

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Kết cấu bê tông cốt thép

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

39

Tiếp cận bền vững

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

40

Kết cấu thép

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

41

Giới thiệu và cơ sở thiết kế công trình thủy

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

42

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

II.4

Học phần tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

7

II.5

Kiến thức tự chọn

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.1

Chuyên ngành Quy hoạch hệ thống thủy lợi

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.1.1

Kiến thức tự chọn bắt buộc cho chuyên ngành

25

 

 

 

 

 

3

8

14

 

1

Quy hoạch và phát triển nông thôn

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

2

Quy hoạch hệ thống thủy lợi

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

Đồ án quy hoạch hệ thống thủy lợi

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4

Kỹ thuật đất và nước

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

5

Đồ án kỹ thuật đất và nước

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

Đánh giá tác động môi trường

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

7

Công trình trên hệ thống thủy lợi

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

8

Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

9

Kỹ thuật tưới hiện đại

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

10

Đồ án kỹ thuật tưới hiện đại

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

11

Thi công 1

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

12

Thi công 2 (công trình thủy)

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

13

Máy bơm và trạm bơm

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

14

Thực tập chuyên ngành quy hoạch hệ thống thủy lợi

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

II.5.1.2

Kiến thức tự chọn cho chuyên ngành

9

 

 

 

 

 

4

 

5

 

1

Kỹ thuật hạ tầng giao thông

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Kỹ thuật khai thác nước ngầm

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

Thủy lực dòng hở

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

Quản lý cây trồng và đất

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

5

Thực tập quản lý cây trồng và đất

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

Thiết kế hệ thống tiêu nước mặt

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

7

Quản lý hệ thống công trình thủy lợi

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

8

Đồ án quản lý hệ thống công trình thủy lợi

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

9

Tin học ứng dụng trong kỹ thuật tài nguyên nước

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

10

Quản lý tưới hiện đại

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Tổng cộng (I + II)

145

15

18

17

17

16

18

18

19

7

II.5.2

Chuyên ngành Quản lý hệ thống thủy lợi

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.2.1

Kiến thức tự chọn bắt buộc cho chuyên ngành

24

 

 

 

 

 

3

9

12

 

1

Quy hoạch và phát triển nông thôn

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

2

Quy hoạch hệ thống thủy lợi

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

Đồ án quy hoạch hệ thống thủy lợi

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4

Quản lý cây trồng và đất

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

5

Thực tập quản lý cây trồng và đất

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

Quản lý và kiểm soát lũ, hạn

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

7

Công trình trên hệ thống thủy lợi

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

8

Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

9

Quản lý hệ thống công trình thủy lợi

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

10

Đồ án quản lý hệ thống công trình thủy lợi

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

11

Quan trắc và quản lý chất lượng nước tưới

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

12

Máy bơm và trạm bơm

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

13

Thực tập chuyên ngành quản lý hệ thống công trình thủy lợi

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

II.5.2.2

Kiến thức tự chọn cho chuyên ngành

10

 

 

 

 

 

4

 

6

 

1

Thủy lực dòng hở

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

2

Kỹ thuật khai thác nước ngầm

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

Kỹ thuật hạ tầng giao thông

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

4

Đánh giá tác động môi trường

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

5

Kỹ thuật đất và nước

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

6

Đồ án kỹ thuật đất và nước

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

7

Thiết kế hệ thống tiêu nước mặt

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

8

Tin học ứng dụng trong kỹ thuật tài nguyên nước

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

9

Thi công 1

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

10

Thi công 2 (công trình thủy)

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

11

Kỹ thuật tưới hiện đại

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

12

Đồ án kỹ thuật tưới hiện đại

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

13

Quản lý tưới hiện đại

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Tổng cộng (I + II)

145

15

18

17

17

16

18

19

18

7

II.5.3

Chuyên ngành Thiết kế hệ thống thủy lợi

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.3.1

Kiến thức tự chọn bắt buộc cho chuyên ngành

25

 

 

 

 

 

 

6

19

 

1

Quy hoạch hệ thống thủy lợi

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Đồ án quy hoạch hệ thống thủy lợi

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Chỉnh trị sông và bờ biển

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

4

Công trình trên hệ thống thủy lợi

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

5

Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

6

Thiết kế hệ thống tiêu nước mặt

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

7

Kỹ thuật tưới hiện đại