Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial

 

 

 

      Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng:

      Thời gian đào tạo: 4,5 năm

      Tổng số tín chỉ: 145 tín chỉ

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

Ban hành kèm theo quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25 tháng 09 năm 2013

TT

Môn học (Tiếng Việt)

Tín chỉ

HK1

HK2

HK3

HK4

HK5

HK6

HK7

HK8

HK9

I

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Lý luận chính trị

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pháp luật đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

I.2

Kỹ năng

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3

Khoa học tự nhiên và tin học

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Toán I (Giải tích một biến)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Toán II (Giải tích nhiều biến)

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

10

Toán III (Đại số tuyến tính)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

11

Hóa đại cương I

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

12

Vật lý I

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

13

Vật lý II

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

14

Toán IVa (Phương trình vi phân)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15

Toán V (Xác suất thống kê)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

I.4

Tiếng Anh

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Tiếng Anh I

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tiếng Anh II

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

18

Tiếng Anh III

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

I.5

Giáo dục quốc phòng

165t

4*

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6

Giáo dục thể chất

5

1*

1*

1*

1*

1*

 

 

 

 

II

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Cơ học cơ sở I

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

20

Đồ họa kỹ thuật I

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

21

Đồ họa kỹ thuật II

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

22

Cơ học cơ sở II

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

23

Sức bền vật liệu I

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

24

Cơ học chất lỏng

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

25

Trắc địa

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

26

Thực tập trắc địa

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

27

Cơ học kết cấu I

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

II.2

Kiến thức cơ sở ngành

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Thủy lực công trình

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

29

Địa kỹ thuật

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

30

Thủy văn công trình

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

31

Vật liệu xây dựng

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

32

Kỹ thuật điện

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

II.3

Kiến thức ngành

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Tin học ứng dụng trong kỹ thuật hạ tầng

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

34

Quy hoạch đô thị

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

35

Kỹ thuật hạ tầng giao thông

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

36

Quy hoạch và phát triển nông thôn

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

37

Đồ án quy hoạch và phát triển nông thôn

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

38

Kết cấu bê tông cốt thép

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

39

Thiết kế công trình giao thông I

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

40

Thiết kế công trình giao thông II

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

41

Đồ án thiết kế công trình giao thông

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

42

Giới thiệu và cơ sở thiết kế công trình thủy

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

43

Kết cấu thép

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

44

Kinh tế xây dựng I

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

45

Giới thiệu thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

46

Cấp thoát nước

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

47

Thi công 1

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

47

Thi công 2 (công trình thủy)

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

49

Quản lý dự án

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

50

Thiết kế công trình công cộng

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

51

Đồ án thiết kế công trình công cộng

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

52

Máy bơm và trạm bơm

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

II.4

Học phần tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

7

II.5

Kiến thức tự chọn

8

 

 

 

 

 

 

3

5

 

1

Tiếp cận bền vững

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Nền móng

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

Đồ án nền móng

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4

Công nghệ xây dựng công trình bê tông

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

5

Đồ án công nghệ xây dựng công trình bê tông

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

Kết cấu bê tông ứng suất trước

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

7

Kỹ thuật tưới hiện đại

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

8

Đồ án kỹ thuật tưới hiện đại

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

9

Cấp thoát nước bên trong công trình

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

10

Đồ án cấp thoát nước bên trong công trình

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

11

Giám sát chất lượng công trình

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

12

Thi công công trình cấp thoát nước

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Tổng cộng (I + II)

145

15

17

17

17

18

17

19

18

7

 

      Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng:

      Thời gian đào tạo: 4,5 năm

      Tổng số tín chỉ: 145 tín chỉ

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

Ban hành kèm theo quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25 tháng 09 năm 2013

TT

Môn học (Tiếng Việt)

Tín chỉ

HK1

HK2

HK3

HK4

HK5

HK6

HK7

HK8

HK9

I

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Lý luận chính trị

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pháp luật đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

I.2

Kỹ năng

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3

Khoa học tự nhiên và tin học

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Toán I (Giải tích một biến)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Toán II (Giải tích nhiều biến)

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

10

Toán III (Đại số tuyến tính)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

11

Hóa đại cương I

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

12

Vật lý I

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

13

Vật lý II

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

14

Toán IVa (Phương trình vi phân)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15

Toán V (Xác suất thống kê)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

I.4

Tiếng Anh

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Tiếng Anh I

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tiếng Anh II

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

18

Tiếng Anh III

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

I.5

Giáo dục quốc phòng

165t

4*

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6

Giáo dục thể chất

5

1*

1*

1*

1*

1*

 

 

 

 

II

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Cơ học cơ sở I

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

20

Đồ họa kỹ thuật I

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

21

Đồ họa kỹ thuật II

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

22

Cơ học cơ sở II

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

23

Sức bền vật liệu I

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

24

Cơ học chất lỏng

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

25

Trắc địa

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

26

Thực tập trắc địa

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

27

Cơ học kết cấu I

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

II.2

Kiến thức cơ sở ngành

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Thủy lực công trình

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

29

Địa kỹ thuật

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

30

Thủy văn công trình

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

31

Vật liệu xây dựng

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

32

Kỹ thuật điện

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

II.3

Kiến thức ngành

45