Xtreme antler review
Read the No2 Maximus Review here
Real Testcore pro Review
Maximum shred review-Do They Really Work?
Ketone Slim XT UK
Buy blackline elite
Optimal Stack Free trial

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC

Ban hành kèm theo quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25 tháng 09 năm 2013

TT

Môn học (Tiếng Việt)

Tín chỉ

HK1

HK2

HK3

HK4

HK5

HK6

HK7

HK8

HK9

I

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Lý luận chính trị

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pháp luật đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

I.2

Kỹ năng

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3

Khoa học tự nhiên và tin học

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Toán I (Giải tích một biến)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Toán II (Giải tích nhiều biến)

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

10

Toán III (Đại số tuyến tính)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

11

Vật lý I

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

12

Hóa đại cương I

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

13

Thí nghiệm hóa đại cương I

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

14

Toán IVa (Phương trình vi phân)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15

Toán V (Xác suất thống kê)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

16

Vật lý II

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

I.4

Tiếng Anh

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tiếng Anh I

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Tiếng Anh II

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

19

Tiếng Anh III

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

I.5

Giáo dục quốc phòng

165t

4*

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6

Giáo dục thể chất

5

1*

1*

1*

1*

1*

 

 

 

 

II

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Cơ học cơ sở I

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

21

Đồ họa kỹ thuật I

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

22

Đồ họa kỹ thuật II

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

23

Cơ học cơ sở II

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

24

Sức bền vật liệu I

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

25

Cơ học chất lỏng

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

26

Cơ học kết cấu I

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

27

Trắc địa

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

28

Thực tập trắc địa

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

II.2

Kiến thức cơ sở ngành

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Hóa nước

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

30

Thủy lực công trình

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

31

Địa kỹ thuật

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

32

Thủy văn công trình

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

33

Quá trình hóa sinh trong xử lý nước

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

34

Vật liệu xây dựng

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

35

Kỹ thuật điện

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

36

Quy hoạch đô thị

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

II.3

Kiến thức ngành

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Kết cấu bê tông cốt thép

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

38

Cấp nước

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

39

Đồ án cấp nước

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

40

Kết cấu thép

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

41

Thi công 1

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

42

Thi công 2 (công trình thủy)

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

43

Thoát nước

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

44

Đồ án thoát nước

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

45

Xử lý nước cấp

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

46

Đồ án xử lý nước cấp

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

47

Kinh tế xây dựng I

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

48

Xử lý nước thải

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

49

Đồ án xử lý nước thải

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

50

Công trình thu và trạm bơm cấp thoát nước

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

51

Đồ án công trình thu và trạm bơm cấp thoát nước

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

52

Cấp thoát nước bên trong công trình

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

53

Đồ án cấp thoát nước bên trong công trình

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

II.4

Học phần tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

7

II.5

Kiến thức tự chọn

10

 

 

 

 

 

2

3

5

 

1

Sinh thái học

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Mạng điện hạ thế

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

Quy hoạch và phát triển nông thôn

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

12

Kỹ thuật khai thác nước ngầm

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

4

Quy hoạch hệ thống thủy lợi

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

5

Quản lý chất thải rắn và chất độc hại

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

6

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

7

Nền móng

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

8

Đồ án nền móng

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

9

Quản lý và khai thác công trình cấp thoát nước

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

10

Thi công công trình cấp thoát nước

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

11

Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

12

Quản lý dự án

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

13

Quản lý chất lượng nước

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Tổng cộng (I + II)

145

15

18

17

16

18

17

19

18

7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC

Ban hành kèm theo quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25 tháng 09 năm 2013

TT

Môn học (Tiếng Việt)

Tín chỉ

HK1

HK2

HK3

HK4

HK5

HK6

HK7

HK8

HK9

I

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Lý luận chính trị

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pháp luật đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin II

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

I.2

Kỹ năng

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3

Khoa học tự nhiên và tin học

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Toán I (Giải tích một biến)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Toán II (Giải tích nhiều biến)

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

10

Toán III (Đại số tuyến tính)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

11

Vật lý I

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

12

Hóa đại cương I

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

13

Thí nghiệm hóa đại cương I

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

14

Toán IVa (Phương trình vi phân)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

15

Toán V (Xác suất thống kê)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

16

Vật lý II

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

I.4

Tiếng Anh

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tiếng Anh I

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Tiếng Anh II

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

19

Tiếng Anh III

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

I.5

Giáo dục quốc phòng

165t

4*

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6

Giáo dục thể chất

5

1*

1*

1*

1*

1*

 

 

 

 

II

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Cơ học cơ sở I

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

21

Đồ họa kỹ thuật I

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

22

Đồ họa kỹ thuật II

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

23

Cơ học cơ sở II

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

24

Sức bền vật liệu I

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

25

Cơ học chất lỏng

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

26

Cơ học kết cấu I

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

27

Trắc địa

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

28

Thực tập trắc địa

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

II.2

Kiến thức cơ sở ngành

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Hóa nước

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

30

Thủy lực công trình

3